PORADA

Podatnik pracował w Irlandii. Odprowadzał podatki i składki zdrowotne, na co posiada potwierdzenia od pracodawcy. Teraz wystąpił do irlandzkiego urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot podatku.

W urzędzie poinformowano podatnika, że nie otrzyma zwrotu podatku, bo umowa w ogóle nie została zgłoszona przez pracodawcę. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Michał Zdyb, menedżer podatkowy ABC DATA, wyjaśnił, że większość osób zatrudnionych w Irlandii płaci podatek dochodowy od osób fizycznych przez system zwany PAYE (Pay As You Earn) - pracodawca pobiera kwotę podatku bezpośrednio z wynagrodzenia, po czym odprowadza ją do The Revenue Commissioners.

- Jeżeli w omawianym przypadku zostały spełnione wszystkie obowiązki związane z rejestracją pracownika, w szczególności pracownik dostarczył pracodawcy numer PPS oraz został złożony wniosek o certyfikat podatkowy, pracodawca był zobowiązany powiadomić urząd skarbowy, że pracownik rozpoczął u niego pracę oraz był zobowiązany do odprowadzania kwot podatku potrąconych z wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi - podkreślił Michał Zdyb.

Jednocześnie dodał, że w celu ubiegania się o zwrot podatku należy przedstawić irlandzkiemu urzędowi skarbowemu odpowiednie dokumenty, w tym zaświadczenie od pracodawcy wystawione na odpowiednim formularzu (P45 bądź P60) oraz złożyć w irlandzkim urzędzie skarbowym formularz P50. Ponieważ formularze P45 oraz P60 mają charakter urzędowy, jest mało prawdopodobne, aby zawierały nieprawdziwe dane dotyczące kwoty zaliczek na podatek potrąconych przez irlandzkiego pracodawcę. Pracodawca ponosi bowiem odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie tych dokumentów.

Jeżeli więc irlandzki urząd skarbowy odmawia zwrotu nadpłaty, twierdząc, że pracodawca nie wpłacał zaliczek na podatek, to należy jeszcze raz wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty, dołączając do tego wniosku również payslipy, na których jest wyszczególniona kwota zapłaconego podatku.

- Można również poprosić byłego pracodawcę o sporządzenie oświadczenia, że zaliczki na podatek były potrącane oraz dołączyć do niego odpowiednie wydruki z systemu księgowego pracodawcy, potwierdzające fakt potrącania podatku oraz dokumenty potwierdzające wpłaty podatku dokonywane przez irlandzkiego pracodawcę do urzędu skarbowego - radził Michał Zdyb.

Ważne!

Występując o zwrot podatku w Irlandii, należy dołączyć do wniosku o zwrot wszystkie dokumenty potwierdzające zapłatę podatku