Podatkowi dochodowemu (income tax) podlegają w Irlandii wszystkie dochody uzyskane przez osoby fizyczne w danym roku podatkowym. Istnieją też, podobnie jak w Polsce, wyjątki od opodatkowania oraz zwolnienia.

Podatek pracownika jest potrącany przez pracodawcę za pośrednictwem systemu PAYE (Pay As You Earn, tj. płać jak zarabiasz). Podatek jest potrącany przy każdej wypłacie na przykład tygodniowo, co dwa tygodnie lub miesięcznie. Przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie działalność są zobowiązani do opłacania podatków przez system samodzielnego rozliczania (Self Assessment System).

Rejestracja podatkowa

W wydziale spraw socjalnych i rodzinnych (Department of Social & Family Affairs) trzeba złożyć wniosek o nadanie numeru PPS (Personal Public Service Number), czyli osobisty numer usług publicznych. O nadaniu tego numeru podatnik zostaje powiadomiony przez wystawienie listu notyfikującego, który zostanie wysłany na jego adres podany w formularzu wnioskowym. Numer PPS należy podać swojemu pracodawcy. Ponadto trzeba też wypełnić formularz 12A, który uzyskać można w urzędzie skarbowym, a następnie wypełniony złożyć w tym urzędzie.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza urząd skarbowy przesyła podatnikowi powiadomienie o ustaleniu tzw. kredytów podatkowych (tax credits) i limicie stawki podstawowej podatku (standard rate cut-off point). Równocześnie zaświadczenie to urząd wystawia dla pracodawcy. Pozwala to na właściwe potrącenia podatkowe od wynagrodzenia przez pracodawcę.

Obliczenie podatku

W przypadku braku zaświadczenia o kredytach podatkowych i limicie stawki podstawowej w odniesieniu do danego pracownika bądź karty podatkowej albo braku numeru PPS stosuje się tzw. podatek awaryjny. Podatek obliczany jest wtedy od zarobków brutto (po odjęciu składek emerytalnych i ubezpieczenia wynagrodzenia) bez odliczenia kredytów podatkowych. Każda osoba fizyczna może uzyskać kredyty podatkowe stosownie do sytuacji indywidualnej, na przykład kredyt podatkowy osób żonatych lub zamężnych, kredyt podatkowy samotnych rodziców. Kredyty podatkowe obniżają podatek obliczony w oparciu o wynagrodzenie brutto (podatek brutto - kredyty podatkowe = podatek do zapłacenia).

Podatek w Irlandii jest opłacany przy zastosowaniu dwóch stawek podstawowych. W 2007 roku wynosi 20 proc. do limitu stawki podstawowej. Limit stawki podstawowej stanowi kwotę osobistej stawki procentowej po uwzględnieniu wszelkich dochodów niepodlegających systemowi PAYE i ulg podatkowych. Dochód powyżej limitu stawki podstawowej jest opodatkowany przy zastosowaniu wyższej stawki podatkowej, wynoszącej 41 proc.

CO TO JEST PAYSLIP

Każdy pracownik otrzymuje odcinek potwierdzenia wynagrodzenia (payslip) od swego pracodawcy za każdym razem, gdy na jego rzecz dokonuje się wypłaty wynagrodzenia. Na odcinku tym przedstawione są wszystkie szczegóły potrąceń z zarobków, na przykład podatek i składki na ubezpieczenie.

ZASTOSOWANIE NUMERU PPS

Niewłaściwe wykorzystywanie numeru PPS może skutkować dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi lub utratą uprawnień do korzystania ze świadczeń w ramach systemu opieki społecznej.