Wznoszenie domów studenckich jest elementem edukacji, dlatego dochód uczelni przeznaczony na ten cel jest zwolniony z podatku – orzekł wczoraj NSA
Zastrzegł jednak, że dochody uczelni przeznaczone na budowę akademika będą zwolnione z CIT tylko wtedy, gdy ona sama będzie prowadziła ten akademik. – Jeśli robiłby to inny podmiot, to zwolnienia by nie było, bo ma ono charakter podmiotowo-przedmiotowy – zastrzegł sędzia Marek Olejnik.
Dodał, że spółka celowa może być co najwyżej zarządcą akademika. Natomiast wszystkie umowy ze studentami muszą być zawierane w imieniu uczelni.
Spór w tej sprawie toczyła z fiskusem prywatna uczelnia z Lublina. Zamierzała wybudować akademiki i udostępniać je studentom zarówno własnym, jak i z innych uczelni. Uważała, że w ten sposób będzie realizować cel oświatowy i dlatego jej dochód wydatkowany na ten cel jest zwolniony z podatku.
Powołała się na art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, który mówi, że dochody podatników prowadzących działalność oświatową polegającą na kształceniu studentów są zwolnione w części, w jakiej są przeznaczone na ten cel.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził jednak, że cele oświatowe trzeba rozumieć ściśle i że uczelni nie przysługuje zwolnienie z CIT.
Uczelnia tłumaczyła, że celów oświatowych nie realizuje się wyłącznie w salach egzaminacyjnych. Argumentowała, że wielu studentów nie stać na to, by wynająć mieszkanie w Lublinie i gdyby nie uczelniane akademiki, to nie mogliby pozwolić sobie na studiowanie. Budowa domów studenckich jest więc elementem procesu oświatowego – przekonywała.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zgodził się jednak z fiskusem. Stwierdził, że udostępnianie miejsc w domach studenckich wspomaga dydaktykę, ale nią nie jest. Budowa akademików i ich prowadzenie wykracza poza cele oświatowe – orzekł WSA.
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Stwierdził, że rację ma uczelnia. Sędzia Marek Olejnik powołał się na przepisy prawa o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.). Zwrócił uwagę na to, że art. 13 mówi o celach stricte oświatowych, a art. 14 pozwala na prowadzenie domów studenckich i stołówek. Przywołał też art. 91 ust. 1 tej ustawy, który stanowi, że działalność uczelni wymieniona w art. 13 i 14 podlega zwolnieniu z podatków (dochodowego, VAT, od nieruchomości itd.) na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
Sędzia przypomniał także wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt I CSK 38/13), który dotyczył co prawda innej sprawy, ale w którym sąd dodał na marginesie, że uczelnia, która realizuje zadania z art. 13 i 14 prawa o szkolnictwie wyższym, wykonuje naukową działalność edukacyjną i badawczą. – Jest ona zatem celem oświatowym, a nie działalnością gospodarczą – podkreślił sędzia Olejnik.
Na prowadzenie domów studenckich i stołówek pozwala art. 14 prawa o szkolnictwie wyższym. Jest to działalność edukacyjna, która jest zwolniona z podatku dochodowego
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 3000/15.