W Niemczech, podobnie jak w Polsce, za pracownika najemnego podatek odprowadza pracodawca. Jednak to podatnik, który zamierza pracować w Niemczech, powinien w pierwszej kolejności postarać się o tzw. kartę podatkową. Kartę tę wydaje właściwy urząd gminy. Podatnik przedstawia ją niemieckiemu pracodawcy, który na tej podstawie będzie pobierał podatek dochodowy od wynagrodzenia zatrudnionego pracownika.

Stawki podatku

Dochody pracownika podlegają opodatkowaniu w Niemczech według progresywnej skali podatkowej. Podobnie jak w Polsce istnieje kwota zwolniona z opodatkowania, która w roku 2007 wynosi 7664 euro rocznie. Oznacza to, że od pierwszych 7664 euro, które zarobimy w roku, nie zapłacimy podatku dochodowego. Przy wyższych dochodach podatek zaczyna się od 15 proc. i rośnie według skali do wysokości 42 proc. przy dochodach przekraczających 52 152 euro rocznie. Najwyższa stawka wynosi 45 proc. i obowiązuje od dochodów przekraczających 250 tys. euro rocznie. Próg wolny od opodatkowania dla małżeństw wynosi dwukrotność kwoty 7664 euro, czyli 15 328 euro. Podatek dochodowy obejmuje wszystkie rodzaje dochodów osobistych. W jego ramach funkcjonuje podatek od wynagrodzenia, który płacony jest miesięcznie i pobierany automatycznie z wypłaty. W zależności od statusu cywilnego podatnika, liczby i wieku dzieci istnieje kilka rodzajów formularzy podatkowych.

Jednak to nie wszystko. Oprócz podatku dochodowego od dochodów osobistych (Lohnsteuer) pracownicy są zobowiązani płacić podatek na kościół (Kirchensteuer), w przypadku gdy zadeklarują przynależność do jakiejkolwiek religii. Podatek ten wynosi od 7 proc. do 9 proc. dochodów opodatkowanych w zależności od przepisów obowiązujących w danym landzie. Obowiązuje też podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag) w wysokości 5,5 proc.

Zeznanie roczne i zwrot

Pracownik jest zobowiązany do złożenia niemieckiego zeznania podatkowego w terminie do 31 maja następnego roku podatkowego. Złożone zeznanie stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia z podatku przez władze skarbowe, które przesyłają w tej sprawie decyzję.

Kwota wolna od opodatkowania w Niemczech jest znaczna, w związku z tym, niektórym pracownikom przysługuje zwrot podatku pobranego przez pracodawcę w ciągu roku. Zwrot podatku może otrzymać pracownik, który spełnia jeden z dwóch warunków:

• pobyt w Niemczech trwa nieprzerwanie przez co najmniej 183 dni,

• pobyt jest krótszy, zeznanie podatkowe w Niemczech można składać pod warunkiem, że dochody uzyskane w tym kraju stanowią przynajmniej 90 proc. rocznych dochodów podatnika lub jeśli dochody uzyskane poza terytorium Niemiec w tym samym roku podatkowym nie przekraczają 3068 euro brutto.

W celu uzyskania zwrotu podatku należy złożyć zeznanie podatkowe i uzyskać z urzędu skarbowego decyzję o wymiarze podatku dochodowego (Einkommensteuerbescheid). Decyzja ta określa podatek należny oraz kwotę zwrotu. Następnie pieniądze są przekazywane na konto bankowe pracownika (podatnika). Na rozliczenie podatku urząd skarbowy ma dwa lata, czyli w roku 2007 można składać zeznania podatkowe za 2005 i 2006 rok.

Niezbędnym dokumentem, który upoważnia do ubiegania się o zwrot podatku, jest niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerkarte). Gdy karta podatkowa nie została wydana pracownikowi przez niemiecki urząd gminy, należy przedstawić zastępcze zaświadczenie podatkowe.

KTO PŁACI PODATEK

Pracodawca niemiecki zatrudniający pracownika jest zobowiązany do poboru miesięcznego podatku od wypłacanego wynagrodzenia.