Ostatnia część komentarza do przepisów wprowadzających ustawę o KAS obejmuje przede wszystkim regulacje uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe. Wprowadzają one zasady, na jakich następuje zmiana dotychczasowej struktury organów podatkowych (skarbowych) i powstanie organów KAS, a także przejęcie prowadzonych postępowań przez nowe organy. Uwzględnia także zasady przejścia pracowników i funkcjonariuszy do tworzonych organów, w tym naczelników urzędów celno-skarbowych.
Wprowadzony przez ustawodawcę mechanizm przeniesienia pracowników i funkcjonariuszy z dotychczasowych organów do nowej struktury KAS wzbudzał kontrowersje. Z jednej strony przepisy formułowały zasadę ciągłości zatrudnienia lub służby takich osób (art. 165 komentowanej ustawy). Z drugiej jednak wprowadzały wyjątek, który wskazywał na wygaśnięcie dotychczasowych stosunków pracy i stosunku służby (art. 170 komentowanej ustawy). W praktyce wyjątek był stosowany powszechnie, gdyż ciągłość następowała tylko wówczas, gdy pracownik lub funkcjonariusz otrzymał propozycję zatrudnienia lub pełnienia służby w nowych organach KAS. Kryteria selekcji tych osób nie zostały w komentowanej ustawie wskazane.
W znacznej części zarówno ustawa o KAS, jak i przepisy ją wprowadzające weszły w życie 1 marca 2017 r. Niemniej jednak w treści art. 260 komentowanej ustawy wprowadzono odrębne terminy, w których wchodzą w życie poszczególne regulacje. Zostały one szczegółowo opisane w poszczególnych komentarzach do tych przepisów. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na wiele regulacji objętych szóstą częścią komentarza, które weszły z dniem ogłoszenia przepisów wprowadzających ustawę o KAS (tj. 2 grudnia 2016 r.). Dotyczyły one głównie szefa KAS oraz dyrektorów izb skarbowych, które to organy odpowiadały za aspekty organizacyjne związane z tworzeniem KAS. Na potrzeby tego procesu przyznano szefowi KAS możliwość wydawania zarządzeń, które stanowiły instrument formalnoprawny na potrzeby organizacji nowej struktury (por. art. 164 ust. 1 komentowanej ustawy).
Te dwa obszerne akty prawne, jakimi są ustawa o KAS oraz przepisy wprowadzające ustawę o KAS, nie uniknęły zmiany treści jeszcze przed ich wejściem w życie. W szczególności należy mieć na uwadze ustawę z 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 379). Ten akt prawny zarówno istotnie zmienił, jak i dodał nowe regulacje do obu ustaw. Zostały one szczegółowo opisane w komentarzu. Nowelizacja ta weszła w życie 27 lutego 2017 r., czyli trzy dni po jej opublikowaniu. Zmieniała ona przepisy, które z kolei wchodziły w życie 1 marca 2017 r. W konsekwencji zmiany ostatecznego brzmienia ustawy o KAS i ustawy komentowanej następowały pod koniec lutego br. co kilka dni.
Dynamika zmian w krajowym systemie prawnym doprowadziła do sytuacji, w której część przepisów nowelizowanych komentowaną ustawą została już uchylona lub zmieniona. Jako przykład wskazać można ustawę z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1000 ze zm.), która została zastąpiona 21 czerwca 2017 r. ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089). Komentowane przepisy wprowadzają zmiany zarówno w ustawie nieobowiązującej, jak i odwołują się do jej przepisów w zakresie uprawnień byłych funkcjonariuszy Służby Celnej i inspektorów kontroli skarbowej na potrzeby zakresu egzaminu państwowego dla doradców podatkowych (por. art. 183 przepisów wprowadzających KAS). Jednocześnie nowe regulacje nie dokonują stosownych zmian w przepisach komentowanej ustawy. Prowadzi to ostatecznie do istnienia w aktualnym stanie prawnym odwołań do przepisów nieobowiązujących. Szczegółowe konsekwencje takiego stanu zostały zaprezentowane w komentarzach do określonych przepisów.

Niewątpliwie nowa struktura organów KAS będzie jeszcze przechodziła przeobrażenia związane z koniecznością jej dostosowania do obecnych wyzwań i zadań określonych preambułą ustawy o KAS. Może to prowadzić do zmian lub nowelizacji w obowiązujących regulacjach. Niemniej jednak komentarz dąży do uchwycenia ogólnych tendencji i ich oddziaływania na obecną strukturę organów podatkowych, a w konsekwencji także adresatów obowiązku podatkowego. Stąd też w ocenie autora w znacznej części powinien również w przyszłości wyjaśniać istotę wprowadzonych regulacji

Pełną treść komentarza przeczytasz tu >>>>>