Po zakończeniu kontroli podatkowej można skorygować uprzednio złożoną deklarację VAT.
Podatnik został skontrolowany w zakresie zasadności zwrotu VAT za sierpień 2008 r. Kontrola nic nie wykryła. Obecnie sam się zorientował, że niepoprawnie odliczył VAT od zakupów, które nie były związane z czynnościami opodatkowanymi.
- Czy będę mógł złożyć korektę deklaracji VAT-7 za sierpień, żeby była prawnie skuteczna - pyta podatnik rozliczający miesięcznie VAT.
Tak. Można złożyć skuteczną korektę deklaracji VAT po zakończeniu kontroli, a przed ewentualnym wszczęciem postępowania podatkowego.
Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Natomiast prawo do korekty przysługuje nadal po zakończeniu: kontroli podatkowej, postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Nie istnieje już od 1 grudnia 2008 r. zakaz korekty deklaracji VAT po zakończeniu kontroli podatkowej, a przed wszczęciem postępowania podatkowego.
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 90 oraz art. 99 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
• Art. 81b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).