Podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie nabywców, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych mogą nie zawierać danych dotyczących nabywcy, w postaci NIP.

Jednak ustawa o VAT nie zawiera przepisów w sprawie ustalenia, czy nabywca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą czy nie.

Jeżeli przy świadczeniu usług (dostawie towarów) nabywca nie udzieli informacji, że prowadzi działalność gospodarczą, nie istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT. Brak jest bowiem danych do uznania, że występuje obowiązek wystawienia faktury. W takim przypadku, czyli dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, należy zaewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej (jeśli sprzedawca ma obowiązek ewidencji kasowej). W przypadku gdy nabywca określi, że prowadzi działalność, można wystawić fakturę VAT bez NIP, co powoduje jej wadliwość. Trzeba jednak wiedzieć, że brak NIP na fakturze VAT jest brakiem formalnym, który można uzupełnić w formie noty lub faktury korygującej.

Witam, mam sklep internetowy i w panelu obsługi sklepu przy zamówieniu mam możliwość generowania faktur VAT. Chciałabym korzystać z możliwości druku faktur (wszystkie dane uzupełniają się automatycznie same) - mam jednak pytanie - jeśli zamawiający nie poda swojego NIP, to czy mogę mu wystawić fakturę bez tego numeru? - pyta Gapiszon na internetowym forum gazetaprawna. pl