Przedsiębiorca nie pomniejszy przychodu o koszty wyjazdów pracowników do podmiotów zależnych – stwierdził dyrektor KIS.Pytanie zadała spółka akcyjna, która najpierw, wraz z innymi podmiotami, utworzyła podatkową grupę kapitałową (PGK), a następnie została przez nią wyznaczona na podmiot reprezentujący całą grupę. Pracownicy spółki cyklicznie wyjeżdżali do podmiotów zależnych i to zarówno działających w kraju, jak i za granicą. Jak tłumaczyła spółka, takie wyjazdy były konieczne, bo były związane z wykonywaniem przez nią funkcji właścicielskich, a ich celem było zwiększenie efektywności pracy w podmiotach zależnych.
Spółka chciała odliczać od przychodu wydatki ponoszone w związku z tymi podróżami. Argumentowała, że są one powiązane z bieżącym zarządzaniem całą PGK i przez to są racjonalne oraz pośrednio związane z przychodami spółki.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił jednak uwagę na to, że wszystkie wyjazdy pracowników spółki nie służą jej samej, a podmiotom zależnym. Podmioty te są ciągle odrębne od spółki i bez znaczenia są powiązania ekonomiczne pomiędzy nimi.
Dyrektor KIS odwołał się do wydanego w podobnym stanie faktycznym wyroku WSA w Warszawie z 28 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 432/16 (nieprawomocny). Sędziowie stwierdzili w nim, że wydatki na wyjazdy pracowników banku do spółek zależnych nie mogą być kosztem. Beneficjentem tych wyjazdów są bowiem inne podmioty niż pracodawca – stwierdził WSA.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.251.2017.1.MM