Obywatele polscy mogą przebywać w Słowenii na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu do 90 dni, niezależnie od celu przyjazdu. Z informacji Izabelli Budek, konsultanta w dziale doradztwa podatkowego w PricewaterhouseCoopers, wynika, że pobyt do trzech miesięcy nie wymaga pozwolenia, nawet jeżeli podejmuje się w tym okresie pracę. Należy się jednak zarejestrować na posterunku policji w ciągu trzech dni od przyjazdu do Słowenii, podając miejsce swojego pobytu.

- Polacy jako obywatele Unii nie mają obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w Słowenii, natomiast na pracodawcy słoweńskim spoczywa wymóg dokonania rejestracji pracownika z obszaru UE - dodała Izabella Budek.

Rezydencja podatkowa

Osoba fizyczna, bez względu na narodowość, będzie uznawana za rezydenta podatkowego Słowenii dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli:

• ma formalne powiązanie z miejscem zamieszkania w Słowenii (tj. ma stałe miejsce zamieszkania w Słowenii, jest pracownikiem słoweńskiej służby publicznej pracującym za granicą lub jest słoweńskim rezydentem zatrudnionym w instytucji Unii Europejskiej) lub

• posiada aktualne miejsce zamieszkania w Słowenii (tj. najczęściej przebywa w Słowenii lub ma centrum interesów personalnych i ekonomicznych lub jej pobyt w Słowenii przekroczył 183 dni w danym roku podatkowym).

- W przypadku, gdy Polak, który jest polskim rezydentem podatkowym, zostanie również uznany za rezydenta podatkowego przez słoweńskie władze skarbowe, powstały w konsekwencji konflikt rezydencji zostanie rozwiązany na podstawie konwencji zawartej pomiędzy Polską a Słowenią - wyjaśniła Izabella Budek.

Zakres opodatkowania

Jeśli Polak podejmie pracę w słoweńskiej firmie, wówczas pracodawca musi w ciągu ośmiu dni od podjęcia przez niego pracy zgłosić ten fakt w urzędzie do spraw zatrudnienia. Przedstawia wtedy kopię dokumentu potwierdzającego narodowość pracownika oraz kopię umowy o pracę stwierdzającej, że praca będzie miała miejsce na terenie Słowenii. Pracownik zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym, inwalidzkim i ewentualnie macierzyńskim.

Izabella Budek zaznaczyła, że po przybyciu na Słowenię Polak będzie zobowiązany zarejestrować się w słoweńskim systemie podatkowym.

Podstawę opodatkowania w Słowenii stanowi dochód danej osoby, pomniejszony o odliczenia i ulgi.

- Zaliczki na poczet podatku wpłacane są cały rok. Jeżeli pracodawca ma swoją siedzibę w Słowenii przedpłat podatku dokonuje on, w imieniu pracownika. Płatnicy są zobowiązani do zapłacenia podatku w ciągu sześciu dni od wypłaty wynagrodzeń - tłumaczyła nasza ekspert z PricewaterhouseCoopers.

Dodała, że generalnie dochód uzyskiwany przez osoby fizyczne w danym roku podatkowym podlega w Słowenii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rok podatkowy w Słowenii to rok kalendarzowy.

Dochód podlegający opodatkowaniu kumulowany jest w skali rocznej i opodatkowany według określonych przez ustawę stawek progresywnych.

- Warto zauważyć, że od 1 stycznia 2007 r. walutą obowiązującą w Słowenii jest euro - podkreśliła Izabella Budek.

Z informacji Izabelli Budek wynika, że do dochodu ze stosunku pracy włącza się cały dochód osiągnięty przez osobę fizyczną mający związek z jej przeszłym i obecnym stosunkiem pracy w Słowenii, włączając np.: roczne wynagrodzenie za pracę, dodatki do płacy i inny dochód za świadczone usługi; dodatek za rozłąkę; nagrody, odprawy, dodatki solidarnościowe; dodatki zapewnione pracownikowi i jego rodzinie; prawa autorskie, dochód z petentów.

Wydatki poniesione przez pracownika, a następnie zwrócone przez pracodawcę, nie są włączane do podstawy opodatkowania, do limitu określonego przez regulacje ustawodawcy słoweńskiego.

W Słowenii istnieje specjalny podatek od płacy, płacony przez pracodawcę.

Każda osoba fizyczna traktowana jest jako samodzielny podatnik. Nie ma możliwości wspólnego rozliczania małżonków czy członków rodziny.

Zeznanie podatkowe

Ekspert PricewaterhouseCoopers wyjaśniła także, że podatek dochodowy od osób fizycznych jest pobierany w ciągu roku podatkowego poprzez system zaliczek na podatek z finalnym rozliczeniem w następnym roku podatkowym. Projekt zeznania podatkowego danej osoby fizycznej jest przygotowywany przez władze skarbowe Słowenii i przesyłany do podatników, którzy otrzymali dochód do opodatkowania - do 31 maja następującego po zakończeniu danego roku podatkowego. Po otrzymaniu wspomnianego projektu, podatnik ma 15 dni, aby ewentualnie złożyć odwołanie do urzędu skarbowego dotyczące danych wskazanych w przygotowanym przez fiskusa projekcie. Jeśli podatnik nie ma zastrzeżeń do przysłanej przez urząd skarbowy informacji o kwocie podatku rocznego do zapłaty, wówczas wpłaca podatek należny (czyli różnicę między finalną kwotą podatku do zapłacenia a kwotą zaliczek wpłaconych w trakcie roku) w ciągu 45 dni od dnia, kiedy informacja o podatku została wysłana przez urząd skarbowy. Jeśli kwota zaliczek przewyższa kwotę podatku należnego, wówczas powstaje nadpłata, którą słoweński urząd skarbowy zwraca także w terminie 45 dni.

- Jeśli podatnik nie otrzymał projektu zeznania podatkowego od władz skarbowych, wówczas jest zobowiązany samodzielnie przygotować i wysłać zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego do 30 czerwca następującego po zakończeniu danego roku podatkowego. Podatek oblicza także urząd skarbowy i jest on zobowiązany przekazać podatnikowi pisemnie kwotę podatku do zapłacenia w terminie do 31 października następującego po zakończeniu danego roku podatkowego. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia z urzędu skarbowego podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek roczny w terminie 30 dni od dnia, kiedy informacja o podatku została wysłana przez urząd skarbowy. Jeśli kwota zaliczek wpłaconych przewyższa kwotę podatku należnego, wówczas powstaje nadpłata, którą słoweński urząd skarbowy zwraca także w terminie 30 dni podatnikowi - stwierdziła Izabella Budek.

Powrót do Polski

Należy pamiętać o tym, że dochody uzyskane przez Polaka na terytorium Słowenii zostaną wyłączone z opodatkowania w Polsce. Natomiast zostaną one doliczone do dochodów osiągniętych przez pracownika ze źródeł położonych w Polsce w celu obliczenia tzw. efektywnej stawki podatkowej (metoda wyłączenia z progresją). Z związku z tym Polak wybierający się do pracy w Słowenii nie powinien martwić się, że jego dochody zostaną opodatkowane podwójnie.

DOCHODY OPODATKOWANE W SŁOWENII

W prawie słoweńskim rozróżnia się sześć kategorii dochodów:

• dochód ze stosunku pracy,

• dochód z prowadzonej działalności gospodarczej czy profesjonalnej,

• dochód z rolnictwa lub leśnictwa,

• dochód z własności (najem, należności licencyjne, odsetki i dywidendy),

• dochód z tytułu posiadania praw własności i dochody kapitałowe,

• inny dochód światowy (dochód osiągnięty w Słowenii, jak również za granicą).

PODSTAWA PRAWNA

• Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Lublanie 28 czerwca 1996 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 35, poz. 198).