RAPORT

Polak pracujący w 2007 roku w Czechach, ale będący rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Arkadiusz Gliniecki, doradca podatkowy w KPMG, wyjaśnił, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z czeskiej umowy o pracę - za pracę wykonywaną w Czechach (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce), nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Podatek w Czechach

W Czechach PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę.

- Dochody w 2007 roku były opodatkowane stawkami: 12 proc. do 121 200 koron czeskich (CZK), 19 proc. do 218 400 CZK, 25 proc. do 331 200 CZK, 32 proc. ponad 331 200 CZK - podkreślił Arkadiusz Gliniecki.

Jednocześnie dodał, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które są odliczalne dla celów podatkowych w Czechach. W roku 2007 suma tych składek (część pracownika) wynosiła 12,5 proc.

Bez podwójnych podatków

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Czech stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, przypomniała, że metoda ta oznacza, że dochody z czeskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie od obliczenia podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce. Wspomnianą stopę procentową oblicza się według następującego wzoru:

S% = Pc/Dc x 100,

gdzie

S% - stopa procentowa,

Pc - kwota podatku obliczonego od dochodu całkowitego,

Dc - dochód całkowity (krajowy i zagraniczny).

Odliczenia i ulgi

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięcznie. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Czech dieta wynosi 33 euro).

- Podatnik (jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT) może korzystać z ulg i zwolnień, np. może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy skorzystać z ulgi na wychowywanie dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Czechach nie mogą być odliczone w Polsce - dodała Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.

Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z czeskim pracodawcą. Może to być kopia czeskiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też ostatecznie tzw. paski płacowe - podsumowali eksperci KPMG.

Ważne!

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Czech stosowana jest metoda wyłączenia z progresją