W 2007 roku u naszego południowego sąsiada obowiązywał 19-procentowy podatek liniowy, który płaciły osoby fizyczne, prawne, rezydenci oraz i nierezydenci, czyli na przykład Polacy pracujący w tym państwie. Podatek ten obejmuje wszystkie dochody osiągane na Słowacji. Polak, który ma miejsce zamieszkania na terenie Polski, w przypadku uzyskiwania dochodów tylko na Słowacji nie musi składać zeznania podatkowego w Polsce. W przypadku osiągania przychodów ze Słowacji i Polski należy złożyć zeznanie w Polsce.

Rozliczenie dochodów słowackich

Podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane na Słowacji powinni złożyć roczne zeznanie podatkowe do 31 marca następnego roku. Zeznania rocznego nie muszą składać ci, którzy nie mają żadnego innego dochodu poza dochodem zwolnionym z opodatkowania albo dochodem rozliczonym bezpośrednio przez pracodawcę. Można też wystąpić z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Wniosek taki powinien być złożony najpóźniej 15 dni przed upływem terminu na złożenie zeznania. Wtedy termin może zostać przedłużony do 30 czerwca lub, jeżeli dana osoba uzyskała dochody ze źródeł zagranicznych, do 30 września. Dodatkowo gdy podatnik ma zamiar opuścić Słowację na stałe, powinien poinformować o tym słowackie władze skarbowe w ciągu 15 dni od opuszczenia Słowacji.

Zaliczki na podatek

Podobnie jak w Polsce od wynagrodzeń odprowadzane są zaliczki na podatek. W przypadku gdy wynagrodzenie wypłacane jest bezpośrednio przez podmioty słowackie, zaliczki pobierane są bezpośrednio przez te podmioty. Jedynie podatnicy uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę z podmiotem zagranicznym, od którego nie ma on obowiązku odprowadzania zaliczek na Słowacji, są osobiście odpowiedzialni za obliczanie i opłacanie zaliczek na podatek.

Do końca miesiąca, w którym podatnik po raz pierwszy uzyskał przychód, powinien poinformować słowackie władze skarbowe, że uzyskuje dochody z zagranicy bez pośrednictwa płatnika.

Trzeba też pamiętać, że słowaccy nierezydenci podatkowi są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dopiero, gdy ich obecność na terytorium Słowacji przekroczy 183 dni. Jednak, jeżeli już na początku oddelegowania jest oczywiste, że ich obecność na terytorium Słowacji będzie dłuższa niż 183 dni, powinni się zarejestrować w urzędzie skarbowym i zacząć opłacać zaliczki na podatek od początku oddelegowania na Słowację.

Podobnie podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien sam naliczać i odprowadzać na Słowacji zaliczki na podatek.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania przy rozliczaniu słowackiego podatku stanowią przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania, kwoty zwolnione od podatku oraz stratę. Podatnicy mają również prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wolną od opodatkowania. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 19,2-krotności kwoty minimum socjalnego (ustalanego na dzień 1 stycznia każdego roku). W roku 2007 wynosiła ona 95 616 koron słowackich (czyli około 10,5 tys. zł). Odliczenie w takiej wysokości przysługuje tylko tym podatnikom, których dochody nie przekraczają 498 tys. koron słowackich. W przypadku podatników, którzy osiągają wyższe dochody, kwota wolna jest progresywnie redukowana do zera.

Poza wynagrodzeniem pieniężnym przychód ze stosunku pracy stanowią dodatkowe świadczenia przyznane pracownikom, jak dodatkowe premie, wartość świadczeń w naturze (np. użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, zakwaterowanie).

Ważne!

Jeżeli przychody ze stosunku pracy stanowią ponad 50 proc. dochodu podlegającego opodatkowaniu danej osoby, nie ma ona obowiązku opłacania zaliczek na podatek od dochodów innych niż dochody ze stosunku pracy