PORADA

Podatniczka otrzymuje emeryturę z Austrii. Austriacki ubezpieczyciel, który wypłaca pieniądze, nie pobiera podatku z tego tytułu.

- Czy to właściwa procedura - pyta czytelniczka w liście do redakcji.

Tak. Michał Zdyb, menedżer podatkowy ABC DATA. wyjaśnia, że zasady opodatkowania emerytur otrzymywanych z Austrii przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce zostały uregulowane w art. 18 polsko-austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

- Zgodnie z ust. 1 wskazanego artykułu emerytury i podobne płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z drugiego umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym państwie. Oznacza to, że emerytura wypłacana z Austrii obywatelowi polskiemu, który posiada miejsce zamieszkania w Polsce, będzie podlegać opodatkowaniu jedynie w Polsce - podkreśla Michał Zdyb.

Jednocześnie dodaje, że oznacza to brak opodatkowania wypłacanych emerytur w Austrii, a więc brak podstaw do pobierania podatku u źródła przez austriacki organ wypłacający emeryturę polskiemu obywatelowi, ale również obowiązek opodatkowania otrzymanej zagranicznej emerytury zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur z zagranicy, zobowiązane są jako płatnicy do poboru zaliczek miesięcznych.

- Jeżeli emerytura jest przekazywana przez austriacki podmiot ją wypłacający za pośrednictwem różnych instytucji finansowych, a odbiorca świadczenia wskazał polski bank jako tzw. bank docelowy, wówczas to na polskim banku będą ciążyć obowiązki płatnika podatku przewidziane w powołanym przepisie - argumentuje Michał Zdyb.

Według niego, o ile jednak austriacki podmiot przekazuje świadczenie emerytalne do innego polskiego banku lub polskiej instytucji płatniczej, a następnie na zlecenie emeryta środki te są przekazywane do banku docelowego, wówczas obowiązki płatnika podatku nie będą spoczywać na tym banku, ponieważ środki pieniężne otrzymuje ten podmiot na podstawie wtórnego przelewu z innego polskiego banku, bądź polskiej instytucji płatniczej. Jak wskazują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, na polskim banku będą ciążyć obowiązki płatnika, jeżeli ostatecznie dokonuje wypłaty świadczenia emerytalnego poprzez realizację dyspozycji przelewu na rachunek beneficjenta prowadzony przez ten bank, gdy bank otrzymuje od zagranicznego organu emerytalnego zlecenie wypłaty emerytury zagranicznej.

- W sytuacji, w której emerytura z Austrii jest wypłacana bez pośrednictwa płatnika, wówczas odbiorca zagranicznego świadczenia emerytalnego ma obowiązek samodzielnego obliczenia i zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość otrzymanej z Austrii emerytury musi oczywiście zostać ujawniona w rocznym zeznaniu podatkowym - podsumowuje Michał Zdyb.