RAPORT

W Danii jest szeroko rozwinięta pomoc dla rodzin z dziećmi. Z informacji Joanny Narkiewicz-Tarłowskiej, starszego menedżera w PricewaterhouseCoopers, rodzinom przysługują długie urlopy macierzyńskie i wychowawcze, dodatkowe pieniądze za kolejne pociechy w rodzinie i wysokie becikowe.

System socjalny

Dania to państwo socjalne. Dlatego spotkamy się tu z szeroko rozwiniętymi świadczeniami w zakresie ochrony zdrowia, opieki medycznej, pomocy rodzinie, z bezpłatnym szkolnictwem na wszystkich szczeblach i rozbudowanym systemem stypendialnym dla uczącej się młodzieży, świadczeniami na wypadek bezrobocia, rozbudo- wanym systemem opieki społecznej dla niepełnosprawnych i ludzi w podeszłym wieku.

- Świadczenia rodzinne przysługują, gdy dziecko jest zameldowane w Danii, a rodzic płaci podatki - dodaje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Przypomnijmy, że w Danii dochody osób fizycznych są opodatkowane stawkami: 0 proc. do 39 500 DKK, 37 proc. do 272 600 DKK, 43 proc. do 327 200 DKK, 59 proc. ponad 327 200 DKK

Zasiłki na dzieci

Do świadczeń pieniężnych z tytułu macierzyństwa uprawnieni są pracownicy, pracujący na własny rachunek, współpracujący współmałżonkowie. Iwona Boniecka, starszy konsultant z PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że zasiłek macierzyński wypłacany jest od czwartego tygodnia przed przewidywaną datą porodu i przez 24 tygodnie po urodzeniu dziecka (ostatnie 10 tygodni z 24 mogą być wypłacane ojcu).

Osoba adoptująca dziecko może otrzymywać zasiłki dzienne przez 24 tygodnie, począwszy od faktycznego wzięcia pod opiekę dziecka. Niezależnie od tego ojciec ma prawo do zasiłku dziennego przez dwa tygodnie następujące po urodzeniu dziecka lub wzięcia go pod opiekę.

- Dzienny zasiłek macierzyński jest obliczany na podstawie godzinowej stawki wynagrodzenia (dla pracowników) lub uzyskiwanego dochodu (dla pracujących na własny rachunek) i wynosi maksymalnie tygodniowo 419 euro, czyli 3113 koron duńskich (DKK) lub 11 euro za godzinę, czyli 84,14 koron duńskich (37 godzin tygodniowo) - tłumaczy Iwona Boniecka.