Podatek dochodowy od osób fizycznych I.R.P.F (Impuesto Rendimiento Personas Fisicas) w Hiszpanii obejmuje wszystkie dochody osób fizycznych i powiększenie majątku. Jest to podatek progresywny, który rośnie wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania (dochodu).

Rozliczenie roczne

Osoby zobowiązane do płacenia tego podatku corocznie same rozliczają się z urzędem skarbowym, który ma prawo do weryfikacji rozliczenia przedstawionego przez podatnika. Podatek dochodowy dotyczy zarówno obywateli hiszpańskich, jak i cudzoziemców zamieszkałych w Hiszpanii, z wyjątkiem dyplomatów i pracowników delegowanych do pracy w tym kraju.

Osoby fizyczne, które zakładają działalność gospodarczą, mogą wybrać trzy możliwe formy działalności: indywidualną oraz wspólnotę mienia i spółkę cywilną (w tym przypadku muszą być co najmniej dwie osoby). Od dochodów uzyskanych w ramach tej działalności odprowadza się podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stawka podatku

Hiszpański PIT jest podatkiem progresywnym, na który składa się stawka ogólna i lokalna uzależniona od miejsca zamieszkania podatnika. Minimalna stawka zbiorcza w 2007 roku wynosi 24 proc. (dla dochodu do 17 360 euro), zaś maksymalna - 43 proc. (dla dochodu powyżej 52 360 euro).

Nierezydenci pracujący w Hiszpanii (na przykład Polacy) mogą wybrać między opodatkowaniem PIT na zasadach stosowanych do rezydentów (Hiszpanów) a opodatkowaniem właściwym dla nierezydentów. Rozliczając się jak nierezydenci, Polacy odprowadzają podatek tylko od dochodów osiąganych w Hiszpanii według stawki 24 proc. Możliwość rozliczania właściwego dla nierezydentów przysługuje również przez pierwszych pięć lat od zmiany rezydencji podatkowej na hiszpańską.

Preferencje podatkowe

Przepisy hiszpańskie przewidują różnego rodzaju ulgi i odliczenia w podatku, na przykład dla osób samotnie wychowujących dzieci lub rodzin wielodzietnych. Alimenty płacone przez małżonka niewychowującego dziecka drugiemu małżonkowi nie są wliczane do dochodu do opodatkowania.

Hiszpański system podatkowy, podobnie jak w Polsce, umożliwia łączne rozliczanie się małżonków. Wspólne rozliczenie przynosi korzyść podatkową, gdy jeden z małżonków ma znacznie mniejsze dochody lub w ogóle nie pracuje. Wynika ona z tego, że w Hiszpanii obowiązuje wysoka kwota wolna od podatku. Stawka państwowa to 5050 euro.

ZASADY ROZLICZANIA PODATKU PIT W HISZPANII

•  pobierany od wszystkich dochodów osób fizycznych i powiększenia majątku,

•  progresywny, czyli stopa opodatkowania rośnie wraz ze wzrostem dochodu,

•  podatnicy sami rozliczają się corocznie z urzędem skarbowym, a ten może zweryfikować rozliczenie,

•  podatek dochodowy dotyczy rezydentów (obywateli hiszpańskich) i cudzoziemców (nierezydentów) zamieszkałych w Hiszpanii,

•  podatek nie dotyczy dyplomatów i pracowników delegowanych do pracy w Hiszpanii.

SKALA PIT NA 2007 ROK

•  dochód do 17 360 euro - 24 proc.

•  dochód ponad 17 360 do 32 360 - 28 proc.

•  dochód ponad 32 360 do 52 360 - 37 proc.

•  dochód ponad 52 360 - 43 proc.

Ważne!

Ostateczny termin rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy upływa 30 czerwca następnego roku