RAPORT

Jeżeli polski rezydent podatkowy osiągnął w 2007 roku dochód wyłącznie ze stosunku pracy z holenderskim pracodawcą za pracę wykonywaną w Holandii, jest on zobowiązany do deklarowania tego dochodu w Polsce.

- Podatnik powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć zeznanie PIT-36 wraz z PIT/ZG o wysokości dochodów i podatku z zagranicy - wyjaśnia Mateusz Kobyliński, doradca podatkowy KPMG.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Holandii stosowana jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Jak wskazuje Barbara Pyzel, doradca podatkowy KPMG, podatnik w zeznaniu rocznym wykazuje swoje dochody z pracy za granicą oraz zapłacony tam podatek.

Podatek i składki

W Holandii PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę. Mateusz Kobyliński wskazuje, że dochody są opodatkowane stawkami: 2,5 proc. do 17 319 euro, 10,25 proc. do 31 122 euro, 42 proc. do 53 064 euro, 52 proc. ponad 53 064 euro.

- Pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne, które są w 90 proc. odliczane dla celów podatkowych. W 2007 roku suma tych składek (część pracownika) wynosiła 34,65 proc. Składki są pobierane od wynagrodzenia do limitu 31 589 euro rocznie - dodaje Mateusz Kobyliński.

Odliczenia i ulgi

Rozliczając holenderskie dochody w Polsce, trzeba pamiętać, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne.

Podatnik ma też prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym pozostawał w stosunku pracy (w Holandii dieta wynosi 42 euro za dzień).

- Podatnik może też korzystać z ulg i zwolnień, np. może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy skorzystać z ulgi na dziecko. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Holandii nie mogą być odliczone w Polsce - przypomina Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Eksperci KPMG wyjaśniają także, że kwoty wynagrodzeń oraz podatku zapłaconego w Holandii należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji oraz z dnia zapłaty podatku. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.

Trzeba też pamiętać, że po powrocie do kraju należy najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca wpłacić do polskiego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z holenderskim pracodawcą. Może to być kopia holenderskiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też tzw. paski płacowe.

Ważne!

Zeznanie roczne w Polsce składa się nawet w sytuacji, kiedy dochód z holenderskiej umowy o pracę jest jedynym dochodem podatnika