Do końca października 2017 r. podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych powinny złożyć powiadomienia country-by-country. To nowy obowiązek z zakresu raportowania.
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Obowiązek złożenia powiadomienia CBC to skutek prac podjętych na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w ramach projektu BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) dotyczącego stworzenia narzędzi i działań mających na celu przeciwdziałanie erozji opodatkowania i przerzucania dochodów. Efektem tych prac jest Działanie 13 (ang. Action 13) zawierające propozycje wprowadzenia obowiązku raportowania w grupach kapitałowych poprzez dwa narzędzia, tj.:

informację o grupie podmiotów (ang. country-by-country report) oraz powiadomienie o przygotowywanej w grupie „informacji o grupie podmiotów” (powiadomienie CBC).

Narzędzia te dostarczać będą organom podatkowym informacji na temat m.in. globalnego podziału zysku wśród podmiotów grupy kapitałowej, wysokości zapłaconych podatków w poszczególnych krajach czy wskazania lokalizacji i rodzaju aktywności gospodarczej wykonywanej przez podmioty z grup kapitałowych. Informacje pochodzące z wymienionych dokumentów mają zostać wykorzystane przez organy podatkowe do identyfikacji potencjalnych ryzyk w zakresie cen transferowych na poziomie globalnym, co może posłużyć jako potencjalne narzędzie do typowania podmiotów do kontroli podatkowej. Informacje te będą wymieniane przez organy podatkowe z różnych krajów w ramach automatycznej wymiany informacji.
Sytuacja w Polsce
31 PAŹDZIERNIK WTOREK
Polska implementowała regulacje dotyczące informacji o grupie podmiotów (CBCR) oraz powiadomień CBC w ramach uchwalonej 9 marca 2017 r. ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 648).
Wiele państw europejskich, tak jak Polska, wprowadziło do swoich porządków prawnych obowiązek przedłożenia organom podatkowym powiadomienia CBC. W Austrii, Bułgarii, Danii, Estonii, Francji, Norwegii obowiązek ten wystąpił już w grudniu 2016 r. lub w pierwszej połowie 2017 r.
Spółki dominujące zlokalizowane w Polsce powinny pamiętać, że obowiązek powiadomień CBC istnieje również w innych krajach, gdzie mogą prowadzić działalność ich spółki zależne. Dlatego tak ważne jest zweryfikowanie tych obowiązków i przekazanie odpowiednich informacji umożliwiających uzupełnienie powiadomienia CBC.
Kogo dotyczy nowy obowiązek
Konieczność złożenia powiadomienia CBC dotyczy wyłącznie podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, które są objęte obowiązkiem złożenia informacji o grupie podmiotów (CBCR) w innym państwie lub terytorium.
Przypomnijmy, że obowiązek złożenia CBCR dotyczy grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 750 mln euro. Za przygotowanie raportu CBCR odpowiedzialna jest:
w jednostka dominująca (tj. jednostka obowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w której żadna inna jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów nie posiada bezpośrednio lub pośrednio udziałów), lub
w inna jednostka wyznaczona w ramach grupy do złożenia CBCR – w przypadku gdy:
- jednostka dominująca grupy podmiotów nie ma obowiązku przekazania takiej informacji w państwie, w którym ma siedzibę lub zarząd, lub
- nie zawarto w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego kwalifikującej umowy między właściwymi organami, lub
- państwo, w którym siedzibę lub zarząd ma jednostka dominująca tej grupy podmiotów, zawiesiło automatyczną wymianę informacji.
Obowiązek przygotowania powiadomienia CBC nie wystąpi, gdy grupa kapitałowa nie będzie miała obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów (CBCR) w żadnym państwie lub terytorium.
Powiadomienie CBC ma na celu przekazanie informacji na temat podmiotów z grupy kapitałowej, które obowiązane są do złożenia CBCR. W Polsce będzie ono składane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
WAŻNE
Obowiązek przygotowania powiadomienia CBC obejmuje podmioty:
● wchodzące w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, albo
● prowadzące zagraniczny zakład na terytorium naszego kraju.
W jakim terminie
W okresie przejściowym termin na złożenie pierwszego powiadomienia wynosi 10 miesięcy od ostatniego dnia sprawozdawczego roku obrotowego. Okres przejściowy dotyczy sprawozdawczego roku obrotowego, który zaczął się po 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż przed 1 stycznia 2017 r. Po zakończeniu okresu przejściowego powiadomienia CBC będą składane najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów.
31 października 2017 r. – upływa termin złożenia powiadomienia CBC za 2016 r. przez podmioty, których sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczął się 1 stycznia 2016 r. i zakończył się 31 grudnia 2016 r.
31 grudnia 2017 r. – upływa termin złożenia powiadomienia CBC za 2017 r. (w przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym).
Co powinno zawierać
Powiadomienie CBC będzie zawierać informacje:
1) określające, jaką rolę w grupie pełni podmiot składający powiadomienie – czy jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów,
2) wskazujące jednostkę z grupy kapitałowej zobowiązaną do złożenia raportu wraz ze wskazaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.
1 000 000 zł tyle maksymalnie może wynieść kara pieniężna nakładana przez szefa KAS za niezłożenie powiadomienia CBC
Skąd wzór
Ustawa o wymianie informacji przewiduje, że wzór powiadomienia CBC może zostać określony w rozporządzeniu ministra finansów. Do tej pory takie rozporządzenie się jednak nie pojawiło. Na stronie MF pojawiła się natomiast oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego CBC-P. Ministerstwo informuje też, że od 19 października możliwe będzie przyjmowanie dokumentów CBC-P poprzez system e-Deklaracje. Możliwe jest także przesłanie powiadomienia w formie pisemnej na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Poboru Podatków, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
Jak wypełnić formularz CBC-P
Etap I – Dane identyfikacyjne
W części A formularza trzeba wprowadzić numer identyfikacji podatkowej podmiotu zobowiązanego do złożenia powiadomienia CBC. W nagłówku należy też określić sprawozdawczy rok obrotowy, za który powiadomienie CBC będzie składane. Warto podkreślić, że pierwszym rokiem, za który należy złożyć powiadomienie CBC w Polsce, jest 2016 r.
Etap II – Dane jednostki składającej powiadomienie
W część B formularza należy wprowadzić dane identyfikacyjne jednostki składającej powiadomienie (pełna nazwa) oraz szczegółowe dane dotyczące adresu jej siedziby.
Etap III – Dane jednostki raportującej
Najbardziej rozbudowana jest część C formularza. W sytuacji, kiedy jednostka składająca powiadomienie jest również jednostką przekazującą informacje o grupie podmiotów (CBCR), musi w rubryce „Status jednostki” wpisać „jednostka składająca powiadomienie jest także jednostką raportującą”. W rubryce „Rola jednostki” wskazuje, czy jest:
● „jednostką dominującą” – tj. podmiotem należącym do grupy kapitałowej posiadającym co najmniej w jednym z podmiotów wchodzących w skład tej grupy udział w wysokości zobowiązującej do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego (oraz potwierdza, że nie istnieje żadna inna jednostka wchodząca w skład tej grupy podmiotów, która posiadałaby bezpośrednio lub pośrednio udziały w tym podmiocie);
● „wyznaczoną jednostką”– tj. jednostką wchodzącą w skład grupy podmiotów, obowiązaną do przekazania w państwie lub terytorium, w którym posiada siedzibę lub zarząd, lub w państwie lub terytorium, w którym prowadzi działalność przez zagraniczny zakład, informacji o grupie podmiotów, w imieniu tej grupy;
● „inną jednostką składającą informację o grupie podmiotów”.
Konieczne jest też uzupełnienie formularza CBC-P o dane identyfikacyjne jednostki raportującej informacje o grupie podmiotów, w tym informacje dotyczące: nazwy pełnej, lokalizacji jednostki, identyfikatora podatkowego (NIP w przypadku podmiotu polskiego, a zagraniczny numer identyfikacyjny w przypadku podmiotu zagranicznego), adresu siedziby oraz kraju, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.
O czym pamiętać podczas przygotowań
Informacje prezentowane w powiadomieniu CBC nie wydają się skomplikowane. Największą trudnością może być pozyskanie od central grup kapitałowych prawidłowych danych przez podmioty zależne do uzupełnienia powiadomienia CBC. Potencjalne wątpliwości oraz problemy mogą pojawić się w przypadku, gdy jednostką raportującą jest podmiot zagraniczny. Wiązać się to będzie z koniecznością pozyskania z centrali grupy kapitałowej dokładnych informacji na temat podmiotu obowiązanego do składania informacji o grupie podmiotów (CBCR) oraz danych identyfikacyjnych dotyczących takiego podmiotu (nie tylko nazwy podmiotu, też lecz także jego lokalizacji, numeru identyfikacji, kraju wydania numeru identyfikacji i rodzaju identyfikatora). Wziąwszy pod uwagę, że przepływ informacji w ramach grup kapitałowych pomiędzy centralą a spółkami zależnymi jest niejednokrotnie procesem czasochłonnym, niezbędne jest wypracowanie odpowiednich schematów komunikacji w celu sprostania narzuconym terminom na złożenie powiadomień według lokalnego prawa podatkowego. Pamiętajmy, że nie we wszystkich krajach jest obowiązek składania powiadomień CBC, a nawet jeśli ten obowiązek istnieje, to często terminy na złożenie powiadomień są zróżnicowane w zależności od jurysdykcji, dlatego też odpowiednia komunikacja w grupach kapitałowych może jeszcze nie do końca poprawnie działać.
Ze względu na zbliżający się termin złożenia pierwszego powiadomienia CBC rekomendujemy przeanalizowanie obowiązków złożenia powiadomienia CBC oraz zweryfikowanie wszystkich danych niezbędnych do złożenia wszystkich informacji wymaganych w powiadomieniu. Pamiętajmy, że w przypadku każdej grupy kapitałowej, dla każdego sprawozdawczego roku obrotowego informacje zawarte w powiadomieniu CBC należy przeanalizować indywidualnie pod kątem prawidłowości danych oraz uwzględnić potencjalne zmiany mogące mieć miejsce w grupie.