Czynność umorzenia udziałów spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone udziały. Zgodnie z przepisami podatkowymi kwota wynagrodzenia za umorzone udziały stanowi przychód wspólnika, który jest zaliczany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych obciążonych 19-proc. stawką podatku.

Tak więc kwota pieniężna określona w uchwale wspólników podlega opodatkowaniu. Stanowi o tym, w przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną, art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. W przypadku tego źródła przychodów, zgodnie z art. 41 ust. 4 tej ustawy, to spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia stawianego do dyspozycji wspólnika.

Zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o PIT opodatkowaniu podlega dochód, który jest nadwyżką przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem udziałów nad kosztami uzyskania przychodu. Oznacza to, że 19 proc. podatku spółka pełniąca funkcję płatnika nie oblicza od kwoty wyrażonej w uchwale, ale pomniejsza ją o wydatki poniesione przez wspólnika w celu otrzymania udziałów. Wspólnik otrzyma więc do dyspozycji wynagrodzenie o pomniejszoną w ten sposób kwotę podatku. Podatek należny spółka odprowadza na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla wspólnika otrzymującego wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów.