W jednostce budżetowej została zawarta umowa na usługę ochrony na okres wrzesień 2017 – sierpień 2020 r. Wynagrodzenie miesięczne z powyższego tytułu zostało ustalone na kwotę 20 tys. zł. Czy zaangażowanie wynikające z umowy podlega ujęciu w księgach rachunkowych jako zaangażowanie roku bieżącego? Czy też odpowiednio – jako zaangażowanie roku bieżącego i jako zaangażowanie lat przyszłych?
Ewidencja księgowa jednostek budżetowych, stosownie do postanowień art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powinna obejmować wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków także zaangażowanie środków. Do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r., służą konta:
a) konto 998 „ Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”,
b) konto 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”.
Są to konta pozabilansowe, na których obowiązuje zasada jednostronnego zapisu, chyba że system finansowo-księgowy stosowany przez jednostkę wymaga zapisu dwustronnego. W takim przypadku jednostka powinna utworzyć techniczne konto pozabilansowe, które umożliwi jej dokonanie zapisów związanych z zaangażowaniem. Powinna również dokonać odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości w tej sprawie.
Konto 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.
Na stronie Wn tego konta ujmuje się:
a) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,
b) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.
Na stronie Ma tego konta ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.
Konto 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.
Na stronie Wn tego konta ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki lub plan finansowy niewygasających wydatków.
Na stronie Ma tego konta ujmuje się wysokość zaangażowania wydatków lat przyszłych.
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.
Uwzględniając opisany stan prawny, jednostka pytająca powinna dokonać ewidencji zaangażowania w podziale na zaangażowanie wydatków budżetowych roku 2017 jak i zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat (lata 2018-–2020). Jak powinno to wyglądać w praktyce, wskazano poniżej:
W 2017 roku
1. PK – zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego (2017 r.) – (księgowanie na podstawie zawartej umowy) – 60 000 zł:
● Ma konto 998 „ Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”;
2. PK – zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat – (księgowanie na podstawie zawartej umowy) – 660 000 zł:
● Ma konto 999 „ Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”.
W 2018 roku
1. PK – równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich – 240 000 zł:
● Wn konto 999 „ Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”;
2. PK – zaangażowanie wydatków budżetowych roku 2018 r. – 240 000 zł:
● Ma konto 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”.
W 2019 roku
1. PK – równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich – 240 000 zł:
● Wn konto 999 „ Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”;
2. PK – zaangażowanie wydatków budżetowych roku 2019 r. – 240 000 zł:
● Ma konto 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”.
W 2020 roku
1. PK – równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich – 180 000 zł:
● Wn konto 999 „ Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”;
2. PK – zaangażowanie wydatków budżetowych roku 2020 r. – 180 000 zł:
● Ma konto 998 „ Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”.
Podstawa prawna
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 760).