Limit dotyczący jednorazowych odpisów amortyzacyjnych jest określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w euro. Przeliczenia na złote należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. W 2009 roku przy rozliczeniu dla celów podatkowych zastosowanie ma więc kurs euro zgodny z tabelą kursów średnich NBP z 1 października 2008 r., który wynosił 3,3775 zł.

Przepisy ustawy o PIT przewidują, że podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przy stosowaniu kursu obowiązującego dla obecnego roku podatkowego po przeliczeniu na złote limit ten wynosi 168 875 zł. Zgodnie z zasadą zaokrąglenia do 1000 zł będzie to kwota 169 000 zł. W porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym kwota ta jest niższa o blisko 20 tys. zł, ponieważ właściwy kurs euro wynosił wtedy 3,7680 zł.

Dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych pozwala zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu wydatki poniesione na zakupy środków trwałych. W związku z tym, że nie trzeba takich wydatków rozkładać w okresie kilkuletnim, podatnik może dzięki temu zmniejszyć wysokość odprowadzonego podatku dochodowego.

Zmiana kursu, wynikająca z umocnienia się złotego, której konsekwencją jest obniżenie się rocznego limitu kwoty odpisów amortyzacyjnych, oznacza, że podatnicy w koszty podatkowe z tego tytułu zaliczą mniejszą część poniesionych wydatków inwestycyjnych. Dopóki Polska nie przyjmie waluty euro lub w ustawie nie zostaną zmienione kwoty limitów na złote, podatnicy z każdym rokiem podatkowym będą odczuwać skutki wahań kursów walutowych. Dlatego, przy pozostawieniu w ustawie kwoty tego limitu określonego w euro, zasadne jest rozważenie jego podwyższenia tak, aby podatnicy nie odczuwali niekorzystnych zmian kursu.

LIMIT DLA JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI W 2009 ROKU

Średni kurs euro z 1 października 2008 roku:

1 euro = 3,3775 zł

limit amortyzacji = 50 000 euro

50 000 x 3,3775 zł = 168 875 zł (169 000 zł)

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 22k ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).