Ogłoszona została ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 3, poz. 11), która 1 marca 2009 r. zastąpi dotychczasową ustawę z 24 stycznia 2004 r. Nowy akt prawny wprowadza zasadnicze zmiany systemowe w zakresie opodatkowania akcyzą oraz zawiera wiele regulacji dostosowujących polskie prawo do wymogów unijnych.

Nowa ustawa nie zawiera podziału wyrobów akcyzowych na zharmonizowane i niezharmonizowane (czyli nieobjęte regulacjami unijnymi). Ustawodawca zrezygnował bowiem z opodatkowania tych drugich, z wyjątkiem samochodów osobowych, które w dalszym ciągu będą podlegały akcyzie. Zgodnie z nową definicją wyrobów akcyzowych, zalicza się do nich: wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Nie będą zatem podlegały opodatkowaniu takie towary, jak: perfumy, wody toaletowe, kosmetyki, preparaty toaletowe dla zwierząt, środki czystości, karty do gry, rulety i inne urządzenia hazardowe, broń czy odzież ze skór futerkowych.

Inną ważną zmianą systemową jest modyfikacja zasad ustalania stawek akcyzy. Rzeczywiste stawki zostały określone w ustawie. Obecna ustawa o podatku akcyzowym ustala jedynie maksymalne stawki podatku - rzeczywiste stawki ustala dopiero minister finansów w rozporządzeniu w sprawie obniżania stawek akcyzy.

Do ustawy wprowadzono obniżoną stawkę akcyzy na biokomponenty paliw oraz zerową stawkę na biogaz, biowodór i wodór oraz na wyroby energetyczne wykorzystywane w przemyśle chemicznym. W ustawie zapisano także wyższe stawki m.in. na papierosy, alkohol i samochody osobowe, przy czym warto przypomnieć, że podwyższone stawki na te wyroby obowiązują już od 1 stycznia 2009 r. na mocy nowelizacji rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1471).

Nowa ustawa odchodzi także od stosowania podwójnej klasyfikacji wyrobów akcyzowych na rzecz stosowania klasyfikacji do kodów Nomenklatury Scalonej (CN). Dotychczas w obrocie krajowym stosowano PKWiU.

Ustawa wprowadza także istotne zmiany wynikające z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji tzw. dyrektywy energetycznej. Energia elektryczna nie będzie opodatkowana tak jak dotychczas na etapie jej wydania przez producenta, lecz w momencie przekazania energii przez dystrybutora do ostatecznego konsumenta. Stawka podatku pozostanie na dotychczasowym poziomie, czyli 20 zł za megawatogodzinę

Ustawa realizuje także wynikający z prawa wspólnotowego obowiązek opodatkowania akcyzą węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Jednocześnie wprowadza całkowite zwolnienie tych wyrobów z akcyzy do 1 stycznia 2012 r., czyli do końca okresu przejściowego, jaki Polska uzyskała przed przystąpieniem do UE. Akcyzą został objęty także gaz przeznaczony do celów opałowych, z jednoczesnym jego zwolnieniem z podatku do 31 października 2013 r.

Ważne!

W nowej ustawie o podatku akcyzowym zrezygnowano z podziału wyrobów akcyzowych na zharmonizowane i niezharmonizowane