Na wczorajszym posiedzeniu Komitet Standardów Rachunkowości przyjął krajowy standard Leasing, dzierżawa, najem - poinformowała Gazetę Prawną Gertruda Świderska, przewodnicząca Komitetu.

Standard przedstawia zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań wynikających z umów leasingu, najmu, dzierżawy.

W standardzie można odnaleźć m.in. wyjaśnienia dotyczące amortyzacji przedmiotu umowy, możliwości przedłużenia lub wypowiedzenia umowy, a także rozwiązania dotyczące ujmowania w księgach rachunkowych opłat zależnych od zmiennych kursów walut czy też kosztów związanych z zawarciem umowy leasingu. Przykładowo przy leasingu finansowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

W standardzie określono, że jeżeli umowa nie przewiduje, że korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu umowy na koniec okresu leasingu (bez dodatkowej opłaty lub za opłatą końcową), to powinien składnik aktywów w całości zamortyzować przez okres leasingu lub okres użytkowania (jeżeli ten byłby krótszy).

Jeżeli natomiast umowa przewiduje, że korzystający uzyska tytuł własności, składnik aktywów amortyzuje się przez okres jego ekonomicznej użyteczności.