INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6297) wypowiedziało się w sprawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn cesji (przeniesienia prawa) rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej. Problem dotyczył opodatkowania nabycia praw do rachunku przez dziecko przed 1 stycznia 2007 r., a zatem przed wprowadzeniem całkowitego zwolnienia z podatku dla osób najbliższych.

Zgodnie z wyjaśnieniami MF w każdym przypadku, gdy umowa cesji ma charakter darowizny w rozumieniu kodeku cywilnego, to podlega ona podatkowi od spadków i darowizn. MF podkreśliło, że o charakterze umowy nie decyduje nazwa, jaką nadały jej strony, ale jej istota. Bez względu zatem na nazwę nadaną umowie przez zawierające ją strony, organy podatkowe mają obowiązek badania, jakiego rodzaju jest to czynność i jakie wywołuje skutki podatkowe.

Nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez zstępnych (w tym dzieci) w okresie od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2006 r. zwolnione było z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe. W przypadku niedochowania tego warunku nabycie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że jeżeli podatnik nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku zgłoszenia nabycia do opodatkowania, tj. nie złożył deklaracji podatkowej, a także nie zapłacił należnego podatku, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika na fakt nabycia przed organem podatkowym lub organem kontroli podatkowej, a stawka podatku wynosi 20 proc.