ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny uznał za błędne stanowisko sądu I instancji i fiskusa, że to współwłaściciele nieruchomości są podatnikami VAT. Jest to kolejny sprawa związana z niefortunnie sformułowaną w nowej ustawie o VAT definicją samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła współwłaścicielka nieruchomości, dla której ustanowiono zarządcę. Zarządcę sąd ustanawia wtedy, gdy współwłaściciele nie mogą się porozumieć w sprawach istotnych dotyczących nieruchomości. W ocenie współwłaścicielki w przypadku nieruchomości oddanej w zarząd podatnikiem VAT jest zarządca.

Organy podatkowe uznały jednak, że taka interpretacja jest błędna. W ich ocenie zarządca sądowy nieruchomości nie podlega VAT z uwagi na brak samodzielności.

Takie samo stanowisko zajął sąd I instancji. Oddalając skargę współwłaścicielki nieruchomości, potwierdził, że zarządca nie jest podatnikiem VAT. Co prawda działa on samodzielnie, ale jest tylko pośrednikiem i jego samodzielność jest ograniczona. Jak podkreślał sąd, zarządca ma obowiązek przekazania wszystkich pożytków z nieruchomości jej właścicielom.

Spór ostatecznie trafił na wokandę NSA i sąd kasacyjny uchylił zaskarżony wyrok, a ponieważ stan faktyczny był bezsporny, orzekł co do meritum, tj. uchylił zaskarżoną decyzję organu odwoławczego. W ocenie NSA to zarządca, a nie współwłaściciele, jest podatnikiem VAT. Działalność zarządcy sądowego spełnia kryteria samodzielnej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zarządca w czasie zarządzania nieruchomością działa samodzielnie. Jest stroną wszystkich czynności i ponosi odpowiedzialność wobec właścicieli oraz sądu.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 327/07