Jak wynika z Dyrektywy 2006/112 oraz naszej ustawy o VAT, 31 grudnia 2007 r. wygasa m.in. możliwość stosowania 0-proc. stawki VAT na dostawę książek i czasopism specjalistycznych czy 7-proc. stawki na miesz- kania (te nieobjęte definicją budownictwa społecznego) i usługi gastronomiczne. Tymczasem, zważywszy na podjęte przez Komisję Europejską prace legislacyjne, możliwe jest, że stawki te zostaną utrzymane również po 1 stycznia 2008 r. Zależy to jednak od tego, czy wspólnotowy proces legislacyjny zostanie przeprowadzony w sposób pomyślny i proponowane przez Komisję uregulowania staną się obowiązującym prawem.

Komisja przedstawiła projekt zmiany Dyrektywy, którego podstawowym założeniem jest przedłużenie stosowania obniżonych stawek VAT przez państwa członkowskie, które dołączyły do Unii po 1 stycznia 1995 r., a które w trakcie negocjacji członkowskich ustaliły, że stosować będą obniżone stawki VAT jedynie do określonej daty. Projekt wprost mówi o możliwości przedłużenia stosowania przez Polskę stawki 0 proc. na książki i czasopisma specjalistyczne oraz stawki 7 proc. na usługi gastronomiczne i lokale mieszkalne do końca 2010 roku.

Projekt zmiany Dyrektywy uchwalany jest w procedurze konsultacji, Komisja przedstawia swoją propozycję Parlamentowi Europejskiemu - w celu uzyskania opinii - następnie opinia przesyłana jest do Komisji, która może, lecz nie musi, uwzględnić opinię Parlamentu. Komisja następnie projekt przekazuje do Rady Unii Europejskiej. Jeżeli Rada chce do tak przyjętego projektu wprowadzić jakieś zmiany, konieczne jest uzyskanie jednomyślności jej członków podczas głosowania. Po przyjęciu tekstu przez Radę jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie - zwykle w dacie w nim określonej. Ważne jest też pozytywne stanowisko ECOFIN.

Zacznie się wyścig z czasem. Nowelizacja Dyrektywy stworzy bowiem jedynie wspólnotowe ramy prawne, które państwa członkowskie muszą wypełnić treścią, aby możliwość przedłużenia stosowania obniżonych stawek weszła w życie. Innymi słowy, Polska musi być gotowa do stosownej nowelizacji przepisów. Zważywszy na to, że w tak krótkim terminie nowelizacja ustawy nie jest możliwa, należy raczej przygotować zawczasu projekt rozporządzenia wykonawczego, którym (na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 41 ust. 16 ustawy o VAT) owe przedłużenie stawek można wprowadzić.

Not. KT

TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner MDDP