ZMIANA PRAWA Ministerstwo Finansów określiło minimalne warunki, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

Jest już gotowy projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie minimalnych warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

  • w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
  • w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Opłata pobierana jest za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby przez minimalne warunki klimatyczne rozumieć m.in. zachowanie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, zachowanie w miejscowości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

MF przyjęło także, że minimalne warunki krajobrazowe to występowanie - na terenie gminy, na obszarze której położona jest miejscowość - jednego z elementów środowiska przyrodniczego istotnych dla wypoczynku lub występowanie jednego z walorów krajoznawczych. O spełnieniu minimalnych warunków krajobrazowych można będzie mówić, np. jeśli miejscowość będzie położona na terenie gminy, na obszarze której jest jezioro.

W przepisach projektowanego rozporządzenia za minimalne warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych uznano także istnienie w miejscowości m.in. bazy noclegowej w obiektach hotelarskich.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl