● Czy kod 73 jest odpowiedni dla pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków bieżących
Reklama
● Czy wydatki ponoszone na zakup pomocy dydaktycznych ze środków bieżących należy ujmować w obszarze XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego, w kodzie 73?
W przypadku placówek prowadzących kształcenie ogólne do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki ponoszone na wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne (obszar XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego, kod 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym). Mogą tu być ujęte wydatki poniesione na zakup np. tablicy interaktywnej.
Natomiast w obszarze XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w kodzie 75. Infrastruktura edukacji wykazuje się wydatki ponoszone na zakup pomocy dydaktycznych (szkolnych) związanych z modernizacją i podnoszeniem jakości świadczonych usług lub wprowadzeniem nowych usług i funkcji – obiektów dydaktycznych (zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, pomoce optymalizujące proces kształcenia, sprzęt naukowo-badawczy, urządzenia i pomoce dydaktyczne, naukowe, w tym wyposażenie do prowadzenia badań).
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy w powiatowym inspektoracie weterynarii poniesione w 2016 r. wydatki dotyczące:
- zakupu klimatyzatora do biura,
- zakupu urządzenia GPS,
- zakupu oprogramowania antywirusowego do komputerów,
- zakupu wyposażenia do stacji wytrawiania (szkło laboratoryjne, termometr, wagi, mieszadło magnetyczne),
- zakupu samochodu w celu kontroli czynności wyznaczonych,
- kosztów szkoleń i delegacji lekarzy wyznaczonych,
- abonamentu rocznego za korzystanie z programu LEX,
- kosztów legalizacji wag i termometrów w stacji wytrawiania,
należy zaliczyć do wydatków strukturalnych?
Do wydatków strukturalnych z tych wymienionych w pytaniu można zaliczyć jedynie wydatki ponoszone na szkolenia pracowników i koszty z nimi związane (diety, opłaty za nocleg, paliwo itp.).
Wydatki poniesione na szkolenia należy ująć w obszarze XV. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w kodzie 81. Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów.
Pozostałe wymienione w pytaniu wydatki nie stanowią wydatków strukturalnych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Jednostka nadrzędna zorganizowała bezpłatne szkolenia dla kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach. Tematyka szkoleń dotyczyła bieżącej działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych i komórek merytorycznych. Udział w szkoleniu dla kierowników komórek jest często obowiązkowy. Kierownicy są zobowiązani zdobytą na szkoleniach wiedzę przekazać podległym pracownikom. Czy poniesiony wydatek związany ze zwrotem kosztów delegacji służbowych na takie szkolenia należy zaliczyć do wydatków strukturalnych w kodzie 81? Czy wydatki związane z udziałem w konferencjach także powinny być zaliczone do wydatków strukturalnych?
W opisanej sytuacji należałoby wyjaśnić, jak trzeba rozumieć stwierdzenie, że udział w szkoleniach dla kierowników komórek organizowanych przez jednostkę nadrzędną jest obowiązkowy. Jeśli obowiązek wynika:
- z przepisów prawa krajowego lub przepisów jednostki, a nieuczestniczenie w szkoleniu skutkowałoby brakiem możliwości dalszego zatrudnienia, wtedy wydatki dotyczące samych szkoleń, jak również kosztów uczestnictwa w nich nie stanowią wydatków strukturalnych i nie powinny być ujmowane w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych,
- z tego, że jednostka nadrzędna zorganizowała szkolenie specjalnie dla pracowników jednostek organizacyjnych, lecz brak udziału w szkoleniu nie będzie skutkował utratą pracy, nie wynika z przepisów krajowych ani wewnętrznych jednostki, wtedy w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych w obszarze XV. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w kodzie 81. Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów, należy ująć wydatki poniesione na delegacje kierowników dotyczące tych szkoleń.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna (państwowa jednostka budżetowa) w 2016 r. poniosła wydatek na zakup nowego zestawu do podpisu elektronicznego i ujęła go w obszarze II, w kodzie 13. W związku z zakupem kwalifikowanego podpisu elektronicznego poniesiono opłatę notarialną za poświadczenie podpisów. Czy ta opłata powinna być zaliczona do wydatku strukturalnego?
Wydatki poniesione na zakup podpisu elektronicznego są wydatkami strukturalnymi tylko w momencie pierwszego zakupu i wdrożenia podpisu elektronicznego w jednostce (tzn. jednostka wcześniej nie posiadała podpisu elektronicznego i to jest pierwszy zakup). Wtedy wydatki należy ująć w obszarze II. Społeczeństwo informacyjne, w kodzie 13. Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.). W takiej sytuacji w sprawozdaniu należy również wykazać wydatki poniesione na opłatę notarialną za poświadczenie podpisów.
W sytuacji gdy ponoszone są wydatki na zakupu kolejnej licencji podpisu elektronicznego, nie stanowią one wydatku strukturalnego.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wydatki poniesione na wymianę starej aluminiowej wewnętrznej instalacji elektrycznej na nową na jednym piętrze w budynku szkoły (paragraf 4270) stanowią wydatki strukturalne?
Nie. Wydatki poniesione na wymianę starej aluminiowej wewnętrznej instalacji elektrycznej na nową na jednym piętrze w budynku szkoły, płatne z paragrafu 4270, nie będą stanowiły wydatków strukturalnych.
Jeżeli budynek szkoły jest wpisany do rejestru zabytków, to taki wydatek należy ująć w obszarze VII. Kultura, w kodzie 58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
W obszarze VIII. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, w kodzie 61. Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich, tego rodzaju wydatek można ująć w sytuacji, gdy był on ponoszony w ramach działania polegającego na pracach konserwatorskich i pracach restauratorskich w obiektach zabytkowych użytkowanych na cele publiczne, w ramach rewitalizacji miast na obszarach problemowych.
Jeżeli wydatek został poniesiony w ramach działania polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji szkoły, to wydatek można zakwalifikować jako strukturalny i ująć w obszarze XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w kodzie 75. Infrastruktura edukacji.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wydatki ponoszone przez szkołę podstawową ze środków pochodzących z dotacji MEN na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych, które są darmowe dla ucznia, stanowią wydatki strukturalne?
Nie. Wydatki ponoszone przez szkołę podstawową ze środków pochodzących z dotacji MEN na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych, które są darmowe dla ucznia, nie stanowią wydatków strukturalnych i nie powinny być ujmowane w sprawozdaniu Rb-WSa.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podręczniki szkolne są nabywane przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Wtedy poniesione wydatki należy ująć w kodzie 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wydatki ponoszone na program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów (wycieczki, zajęcia dodatkowe) są wydatkami strukturalnymi?
Tak. Wydatki ponoszone na program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów, w ramach którego przeprowadzane są wycieczki i zajęcia dodatkowe, będą stanowiły wydatki strukturalne, pod warunkiem że są one nieodpłatne dla uczniów, nieobowiązkowe, niepodlegające ocenie oraz mieszczą się one w tzw. kompetencjach kluczowych, na które składają się:
1) porozumiewanie się w języku ojczystym,
2) porozumiewanie się w językach obcych,
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
4) kompetencje informatyczne,
5) umiejętność uczenia się,
6) kompetencje społeczne i obywatelskie,
7) inicjatywność i przedsiębiorczość,
8) świadomość i ekspresja kulturalna.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).