Podatniczka przez dziewięć miesięcy 2008 roku zarabiała w Polsce. W październiku wyjechała do Budapesztu i zostanie tam przynajmniej przez rok.

- Czy mogę wysłać roczne zeznanie PIT do Polski za pośrednictwem zagranicznej poczty - pyta pani Karolina z Mielca.

Tak, podatniczka może wysłać zeznanie do urzędu skarbowego za pośrednictwem zagranicznej poczty.

Jednak uwaga. W tym przypadku datą złożenia PIT będzie data wpływu deklaracji do urzędu skarbowego, a nie jak jest to w przypadku Poczty Polskiej data stempla pocztowego. Warto więc zadbać o to, aby zeznanie z zagranicy wysłać odpowiednio wcześnie, aby najpóźniej 30 kwietnia 2009 r. (w rozliczeniu za 2008 rok) zeznanie było już w urzędzie skarbowym.

Trzeba też pamiętać, że wysyłając zeznanie pocztą, trzeba to zrobić zawsze listem poleconym lub w formie zapewniającej potwierdzenie nadania listu.

Warto też wiedzieć, że podatnicy, którzy przebywają za granicą, mogą rozliczyć się z fiskusem, składając formularz w polskim konsulacie. Jednak przy składaniu pisma w konsulacie od podatnika zostanie pobrana opłata za przekazanie pisma do Polski. Wysokość tej opłaty jest ustalana w poszczególnych konsulatach, ale z reguły nie przekracza 20 euro.

Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że termin na złożenie zeznania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

• wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej;

• nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;

• złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;

• złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;

• złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 12 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).