Z rozliczenia PIT za 2008 rok podatnikowi wyjdzie 2,5 tys. zł nadpłaty podatku dochodowego. Chce więc zaraz po otrzymaniu informacji PIT-11 złożyć roczne zeznanie, aby szybko odzyskać pieniądze.

- Czy urząd skarbowy ma jakiś termin na wypłatę nadpłaty podatku - pyta pan Karol z Sopotu.

Tak. Zgodnie z generalną zasadą zawartą w Ordynacji podatkowej urząd skarbowy na zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ma trzy miesiące od momentu złożenia zeznania rocznego przez podatnika.

Praktyka pokazuje jednak, że podatnicy, którzy szybko złożą zeznanie roczne, tj. nie czekają z rozliczeniem do ostatniego dnia kwietnia, zwrot podatku otrzymują znacznie wcześniej. Nie oznacza to jednak, że jest to reguła stosowana przez organy podatkowe. Zgodnie z prawem urząd może wypłacić nadpłatę PIT nawet ostatniego dnia upływu trzymiesięcznego terminu.

Jeśli trzymiesięczny termin na zwrot nadpłaty zostanie przez urząd skarbowy przekroczony, podatnikowi należą się odsetki za zwłokę. Co istotne, czasem termin trzymiesięczny może się przesunąć, np. w przypadku złożenia korekty zeznania przez podatnika lub skorygowania zeznania z urzędu przez organy podatkowe. Wtedy termin trzymiesięczny jest liczony od momentu poprawienia zeznania PIT. To nie koniec, nadpłata może nie być przekazana podatnikowi w ogóle. Będzie tak wtedy, gdy podatnik ma zaległości podatkowe (wówczas nadpłata podlega z urzędu zaliczeniu na poczet tych zaległości) lub podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 72, art. 73, art. 77 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).