Do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, ogłasza w Monitorze Polskim wykaz organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego. Wykaz został ogłoszony w obwieszczeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 grudnia 2008 r. (M.P. nr 96, poz. 827).

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego z zeznania złożonego w terminie albo z korekty zeznania, gdy została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

W wykazie nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. W załączniku do obwieszczenia opublikowano listę z: nazwą organizacji, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), województwem oraz miejscowością, w której posiada ona siedzibę.