INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jakie skutki w podatku dochodowym będzie miało zbycie przez wspólnika ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej. W takim przypadku zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przepisy ustawy o CIT mają zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Zatem opodatkowane w spółce komandytowej są dochody poszczególnych wspólników (osób fizycznych), a nie samej spółki. Skutki podatkowe zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej należy więc oceniać na podstawie ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz z odpłatnego zbycia tych praw. Katalog ten ma charakter otwarty, uzasadnione jest więc zaliczenie do niego przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży przez wspólnika spółki komandytowej ogółu jego praw i obowiązków na rzecz osoby trzeciej.

Źródłem przychodów jest co do zasady nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są co do zasady wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W analizowanej sytuacji będą to udokumentowane wydatki poniesione przez podatnika na wniesienie własnego udziału do spółki komandytowej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 grudnia 2008 r. (nr IPPB1/ /415-1237/08-2/EC)