Każdy dochód, nawet 1 zł, trzeba opodatkować i wykazać przed urzędem skarbowym w zeznaniu rocznym. Można zapytać, po co, skoro podatek do zapłaty przy takim zarobku wyniesie 0 zł? To prawda. Dlatego w takiej sytuacji trzeba będzie złożyć tzw. zerowe zeznanie podatkowe. Takie zeznanie złożą wszyscy podatnicy, których zarobki w 2008 roku nie przekroczyły kwoty 3091 zł. To kwota wolna od podatku. Jeśli od tych wypłat były odprowadzone zaliczki na PIT, zostaną one zwrócone podatnikowi jako nadpłata podatku.

Zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osiągnięcie przez podatnika w roku podatkowym jakichkolwiek dochodów zobowiązuje go do ich rozliczenia przed organem podatkowym. Od źródła pochodzenia zarobionych pieniędzy będzie zależał rodzaj formularza, jaki trzeba będzie wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym. Dlatego przygotowania do rocznego rozliczenia PIT należy zacząć od zakwalifikowania uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Może się też okazać, że podatnik w danym roku osiągnął dochody z kilku źródeł, co może skutkować obowiązkiem złożenia kilku formularzy podatkowych, a nie jednego.

Warto wiedzieć, że źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, nieruchomości lub ich części, najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, zbycie nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami i inne źródła.

5 stycznia 2009 r. w GP

Płyta Podatki 2009

Wszystkie podatki na jednej płycie