Ostatnia nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła kilka istotnych modyfikacji w przepisach dotyczących przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Została oczywiście zachowana podstawowa zasada, w myśl której nadal 1 proc. podatku podatnik będzie przekazywał dla wybranej przez siebie jednej organizacji (w dalszym ciągu nie będzie możliwości obdarowania 1 proc. podatku więcej niż jednej organizacji).

Zmieniają się natomiast zasady dotyczące możliwości zadeklarowania takiego przekazania na rzecz konkretnej osoby wspieranej przez wybraną przez nas organizację pożytku publicznego lub określonego, realizowanego przez nią celu. W zeznaniu za 2008 rok pojawiły się już służące do tego pola.

Za wniosek w sprawie przekazania 1 proc. podatku będzie uważane wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego.

W zeznaniu będziemy też musieli teraz wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego naszych danych oraz informacji o przekazanej kwocie.

Dotychczas podatnicy wpisywali jedynie organizację, dla której chcieli przekazać pieniądze w zeznaniu podatkowym. Korekty tego zeznania nie miały już znaczenia. Teraz organizację będzie można wskazać zarówno w zeznaniu, jak i w korekcie tego zeznania. Jednak aby wpłata części podatku z korekty zeznania była skuteczna, podatnik będzie musiał poprawić zeznanie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Jeśli zatem podatnik musi złożyć PIT do 30 kwietnia 2009 r. (rozliczenie za 2008 rok), to ostatnim dniem na złożenie korekty ze wskazaniem 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego będzie 30 czerwca 2009 r.

Warunkiem przekazania 1 proc. podatku przez urząd skarbowy będzie zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Istotną nową zasadą jest przepis przewidujący, że w przypadku gdy organizacja pożytku publicznego nie podała lub błędnie podała numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1 proc. podatku na rzecz tej organizacji.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 40 ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1306).