Osoby, które są właścicielami wynajmowanych przez spółdzielnię lokali, mają obowiązek odprowadzania do urzędu skarbowego podatku dochodowego.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik posiada nieruchomość zabudowaną czterema budynkami wielorodzinnymi o łącznej liczbie mieszkań 1343. W nieruchomości tej część lokali mieszkalnych zostało przekształconych na odrębną własność. Ich właściciele nadal pozostali członkami spółdzielni. W budynkach tych znajdują się również lokale użytkowe, będące elementem części wspólnej, która w określonym udziale przypada osobom przekształcającym swoje mieszkania. Czy podatek dochodowy z tytułu najmu lokali użytkowych - w części będącej własnością osób, które przekształciły mieszkania na odrębną własność - powinna naliczać i odprowadzać spółdzielnia, czy właściciele lokali przekształconych?
ODPOWIEDŹ IZBY: Przedmiotem opodatkowania dla spółdzielni - w przedstawionym stanie faktycznym - jest dochód, którego źródłem jest wynagrodzenie otrzymywane od właścicieli nieruchomości przypadających im części wspólnych lokali użytkowych za sprawowanie zarządu.
W analizowanym przypadku właścicielami przedmiotowych nieruchomości oraz części wspólnych im przynależnych są osoby fizyczne i to one uzyskują dochód z najmu. W konsekwencji na nich właśnie spoczywa obowiązek opodatkowania tego dochodu. Ustawodawca nie daje możliwości alternatywnego stosowania przepisów ustaw podatkowych w zależności od wieku i możliwości podatników, a także wysokości osiąganego przez nich dochodu, czy też ponoszonej straty.
Ustawodawca nakłada przy tym na właściciela lokalu, który jest podatnikiem podatku dochodowego, obowiązek samoopodatkowania dochodów z najmu. Przychodami z tytułu najmu, który nie stanowi działalności gospodarczej, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Jednocześnie podatnicy osiągający dochody z najmu lub dzierżawy są zobowiązani bez wezwania wpłacać zaliczki miesięczne.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 października 2008 r. (nr ITPB3/423-416/08/AW; ITPB1/415-414/08/MR)OPINIA
JOANNA PATYK
starszy konsultant, doradca podatkowy w BDO Numerica
Nie ma prawnej możliwości zmiany osoby zobowiązanej do zapłaty podatku nawet w przypadkach wskazanych w przedmiotowej interpretacji w stanie faktycznym.
Podatnik będący osobą fizyczną oprócz metody opodatkowania przychodów z najmu opisanej w interpretacji ma możliwość opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Najem jest opodatkowany ryczałtem w wysokości 8,5 proc., a po przekroczeniu przychodu ponad 4 tys. euro - 20 proc. W celu skorzystania z tej formy opodatkowania osoba fizyczna jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy opodatkowania.
Wybór zryczałtowanego opodatkowania jest szczególnie korzystny dla podatników osiągających niewielkie dochody z najmu (tak jak w stanie faktycznym opisanym w interpretacji), gdyż w takim przypadku przychód jest opodatkowany nie w wysokości 19 proc. (zasady ogólne) lecz preferencyjną stawką w wysokości 8,5 proc.