JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Od 1 lipca 2008 r. podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej opodatkowaną w formie karty podatkowej. W ramach tej działalności podatniczka zawarła kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług - pielęgniarki szkolnej. Czy w okresie wolnym od nauki w szkole, kiedy podatniczka nie świadczy usług, ale za które otrzymuje wynagrodzenie z NFZ, może zawiesić płacenie podatku?

ODPOWIEDŹ IZBY: Pielęgniarka wykonująca pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich może wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej, pod warunkiem iż wykonuje wolny zawód. Przesłanką konieczną do uznania zawodu pielęgniarki za wolny zawód dla potrzeb ustawy jest świadczenie usług osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Bez znaczenia przy tym w odniesieniu do tej formy opodatkowania jest fakt, że świadczone na rzecz osób fizycznych usługi finansowane będą na podstawie umowy podpisanej z NFZ.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności, w danym roku podatkowym nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia, z wyjątkiem ust. 2 (dotyczącego przerwy spowodowanej chorobą).

W przypadku przerwy w prowadzeniu działalności trwającej nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni, podatniczka ma prawo zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Za okres zgłoszonej przerwy nie pobiera się podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2008 r. (nr ITPB1/415-367/08/WM)