Podatnik dokonuje wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składając stosowne oświadczenie. Skutkuje ono również na lata następne, co oznacza, że nie trzeba składać oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem corocznie. Ponowne złożenie oświadczenia następuje w sytuacji, gdy podatnik chce zmienić sposób rozliczeń. Takie rozwiązania obowiązują od 1 stycznia 2003 r.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6085) odniosło się do stwierdzenia, że problemy może mieć obecnie ponad 600 tys. przedsiębiorców, którzy przed wejściem w życie nowych zasad wyrobu formy opodatkowania byli na ryczałcie, a w 2003 r. nie złożyli stosownego oświadczenia. Zgodnie bowiem z wyrokiem NSA z 15 grudnia 2006 r. (sygn. II FSK 37/06) brak przepisów przejściowych dotyczących kontynuacji opodatkowania w formie ryczałtu przez takich przedsiębiorców powoduje, że z mocy prawa zostali oni objęci podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

MF przypomniało, że w piśmie z 12 grudnia 2002 r. adresowanym do organów podatkowych wyjaśnione zostało, że w przypadku kontynuowania w roku podatkowym 2003 działalności opodatkowanej na dotychczasowych zasadach podatnicy nie są obowiązani do składania żadnych oświadczeń. Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia w terminie do 20 stycznia 2003 r. dotyczył podatników, którzy wybierając w 2003 r. ryczałt zmieniali formę opodatkowania (PB2/ MW-033-0562-2684/02). Resort podkreślił, że stanowisko ministra finansów w tej sprawie nie uległo zmianie.

Zdaniem MF wyrok NSA wydany został w konkretnej sprawie i wiąże konkretny organ podatkowy i podatnika. Nie zaplanowano także akcji kontrolnej ukierunkowanej na tę grupę przedsiębiorców. MF dodało, że na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów izb skarbowych, dotyczących liczby wszczętych postępowań podatkowych w 2007 roku oraz I półroczu 2008 r. odnoszących się do opisywanego zagadnienia ustalono, że w skali kraju wszczęto 74 postępowania podatkowe. Liczba ta wskazuje na marginalną skalę zjawiska.