Małe i średnie firmy po raz pierwszy złożą JPK_VAT. Rozmowa z Marcinem Sidelnikiem, dyrektorem w dziale doradztwa prawnopodatkowego PwC
Marcin Sidelnik dyrektor w dziale doradztwa prawnopodatkowego PwC / Dziennik Gazeta Prawna
TEMAT MIESIĄCA
1. Małe i średnie firmy po raz pierwszy złożą JPK_VAT
Od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie firmy mają nowy obowiązek – comiesięczne składanie JPK_VAT. Co do zasady termin jego złożenia mija 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest ten dokument. Za styczeń 2017 r. firmy muszą złożyć JPK_VAT do 27 lutego, ponieważ 25 lutego przypada w sobotę
Jakich firm dotyczy obowiązek składania JPK_VAT od początku tego roku?
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK dla ewidencji VAT podlegają mali oraz średni przedsiębiorcy. Natomiast już od lipca 2016 r. JPK dla ewidencji VAT zobowiązani są składać duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zatem w uproszczeniu można stwierdzić, że od stycznia 2017 r. zobowiązanymi do comiesięcznego składania JPK będą firmy, których nie można uznać za mikroprzedsiębiorców, czyli te, które w trakcie każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniły przynajmniej jeden ze wskazanych niżej warunków:
- zatrudniały co najmniej 10 pracowników lub
- roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekroczył równowartość w złotych 2 milionów euro i całkowita suma aktywów bilansu rocznego była wyższa od równowartości w złotych 2 milionów euro.
Na jaki dzień firma musi spełnić wymogi dotyczące wielkości obrotu i zatrudnienia?
Status przedsiębiorcy na potrzeby raportowania JPK dla ewidencji VAT powinien być określany po zakończeniu każdego roku obrotowego. Dla małych i średnich firm prowadzących ewidencję VAT oznacza to, że zasadniczo muszą brać pod uwagę kryteria, które spełniały w latach obrotowych 2015 i 2016.
Natomiast w przypadku podmiotu mającego za sobą tylko jeden rok obrotowy wiążące dla ustalenia poziomu średniorocznego zatrudnienia i parametrów finansowych są dane tylko za ten jeden rok. Zatem dla podatnika, dla którego rok kalendarzowy 2016 był pierwszy rokiem obrotowym, dla ustalenia obowiązku złożenia JPK dla ewidencji VAT za styczeń 2017 r. właściwe są dane za rok 2016.
Inaczej będzie, gdy podatnik działa krócej niż jeden pełny rok obrotowy. W tym przypadku z powodu braku możliwości zweryfikowania poziomu średniorocznego zatrudnienia i parametrów finansowych za dwa ostatnie lata obrotowe należy się odwołać do art. 109 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem w przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie szacuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Zatem w przypadku podmiotu działającego od stycznia 2017 r. okresem mogącym być punktem odniesienia dla ustalenia obowiązku złożenia ewidencji VAT w postaci JPK mogą być dane dotyczące stycznia 2017. Natomiast jeżeli dane te nie pozwalają oszacować, że taki podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, to przekazanie ewidencji VAT w formie JPK za styczeń powinno nastąpić najpóźniej do 27 lutego 2017 r.
Skąd to przesunięcie z 25 na 27 lutego?
Zasadniczo JPK dla ewidencji VAT składa się za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jednak ostatni dzień terminu na złożenie JPK dla VAT za styczeń przypada na sobotę 25 lutego. W związku z tym za ostatni dzień terminu na podstawie art. 12 par. 5 ordynacji podatkowej uważa się następny dzień po dniach wolnych od pracy, czyli właśnie 27 lutego 2017 r.
Jednocześnie podkreślić należy, że wszyscy podatnicy zobowiązani do składania JPK dla ewidencji VAT po raz pierwszy złożą dane elektroniczne zgodnie z wymogami nowej struktury JPK_VAT(2), która ma zastosowanie dopiero do rozliczeń podatkowych, począwszy od 1 stycznia 2017 r.
Jakie dane trzeba podać w JPK? Jakie dane z ewidencji? Czy trzeba też podać poszczególne pozycje z faktur?
Zgodnie z nowymi wymogami dla ewidencji VAT powinna ona zawierać m.in. „inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji”. Jednak nie powinno to oznaczać, że czynni podatnicy VAT zobowiązani są do wprowadzania do ewidencji VAT każdej z pozycji z faktur, co potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2016 r. (nr 0461-ITPP1.4512. 761.2016.1.MN) uznał, że po wejściu w życie od 1 stycznia 2017 r. nowej treści art. 109 ust. 3 ustawy nie ma potrzeby prezentowania każdej pozycji faktury (sprzedaży i zakupu). Wystarczające bowiem będzie dla identyfikacji poszczególnych transakcji zawarcie w ewidencji sprzedaży i zakupu danych stron transakcji, w tym numeru, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej oraz numerów faktur i ich dat sprzedaży, które umożliwiają pełną identyfikację transakcji.