Polskie spółki będą mogły złagodzić skutki kryzysu w sprawozdaniu finansowym. Minister finansów podpisał bowiem zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresów ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia i będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 roku. Zmiany umożliwią przekwalifikowanie aktywów finansowych (np. akcji, obligacji) zaliczanych do przeznaczonych do obrotu do innych kategorii. Nie jest to jednak możliwe w przypadku instrumentów pochodnych.

Przekwalifikowania będzie można dokonać wstecz - na moment sprzed dnia wejścia w życie rozporządzenia. Jednak nie wcześniej niż według stanu na 1 października 2008 r. Wówczas na dzień przekwalifikowania instrumenty finansowe trzeba będzie wycenić w wartości godziwej. Stanie się ona ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Spółki, które zdecydują się na ten krok, będą musiały ujawnić niezbędne informacje na ten temat w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.