Wydłużony sześciomiesięczny termin na zawiadomienie, że zamierzamy skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny, będzie dotyczył tych przypadków, gdy obowiązek podatkowy powstanie od 1 stycznia 2009 r. Nie jest zatem tak, jak podaliśmy wczoraj przez pomyłkę, że dotyczy to spadków otwartych od 1 stycznia 2009 r. Inaczej niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej nowelizacji ustawy o spadkach i darowiznach, tym razem przepisy przejściowe odwołują się nie do daty otwarcia spadku, ale do daty powstania obowiązku podatkowego, przewidując, że nowy termin na zawiadomienie ma zastosowanie wówczas, gdy obowiązek podatkowy powstał po 31 grudnia 2008 r.

Obowiązek podatkowy w przypadku dziedziczenia (w tym otrzymania spadku) powstaje z reguły w momencie uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku. Taki sam skutek wywołuje poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. Z przepisów jasno bowiem wynika, że akt poświadczenia dziedziczenia wywołuje te same skutki prawne co prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Przepisy przewidują dodatkowo, że ilekroć w przepisach odrębnych (np. ustawie o podatku od spadków i darowizn) jest mowa o postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, tylekroć należy rozumieć przez to również zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Tym samym, jeśli otwarcie spadku (śmierć spadkodawcy) nastąpiła np. w grudniu 2008 r. i w tym samym miesiącu uzyskaliśmy notarialne poświadczenie dziedziczenia, zawiadomienie o zamiarze korzystania ze zwolnienia dla najbliższej rodziny składamy w terminie miesiąca od sporządzenia tego aktu. Jeśli jednak takie poświadczenie uzyskamy np. 5 stycznia 2009 r., na złożenie zawiadomienia będzie już pół roku.