W porównaniu z formularzem PIT-40A/11A z ubiegłego roku, w nowym wzorze tej informacji (stanowiącej też roczne rozliczenie podatku dokonane przez organ rentowy) o dochodach z emerytury czy renty zostaną wprowadzone modyfikacje wynikające przede wszystkim ze zmian dotyczących odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz stosowania ulgi na dzieci. Zmiany te są m.in. konsekwencją ostatniej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Składki zdrowotne

Nowy formularz będzie umożliwiał wpisanie w pozycji 38. kwot składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w całym art. 27b ustawy o PIT. Oznacza to również uwzględnienie składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ulga na dzieci

Druga modyfikacja - zmiana opisu pozycji 43. formularza - jest związana z tym, że rok 2008 jest ostatnim, w którym organy rentowe w rocznym obliczaniu podatku uwzględniają ulgę z tytułu wychowywania dzieci. Kwotę tej ulgi w rozliczeniu rocznym za 2008 rok organ rentowy wykaże, tak jak w roku poprzednim, w pozycji 43. W kolejnych będzie mógł wykazać inne ulgi przewidziane w przepisach ustawy.

Formularz PIT-40A/11A służy organom rentowym do dokonania rocznego obliczenia podatku oraz do sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodu uzyskanego od organu rentowego w roku podatkowym. W zależności od tego, czy podatnik uzyskuje dochody tylko i wyłącznie z emerytur czy rent, organ rentowy sporządza PIT-40A i oblicza podatek. Natomiast w przypadku gdy podatnik uzyskuje również dochody z innych źródeł, organy sporządzają imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-11A) i przekazują podatnikowi.

Termin dla organu

Roczne obliczenie podatku za 2008 rok organy rentowe powinny sporządzić do końca lutego 2009 roku i w tym samym terminie jeden egzemplarz rozliczenia przekazują podatnikowi, odpowiednio drugi - urzędowi skarbowemu.

W przypadku gdy organy rentowe nie są zobowiązane do dokonania rocznego obliczenia podatku, również w terminie do końca lutego 2009 roku sporządzają informację PIT-11A o wysokości uzyskanego dochodu w 2008 roku i w tym samym terminie przekazują ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie w sprawie określania wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których są zobowiązane organy rentowe, ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r. Ministerstwo Finansów na razie opublikowało projekt aktu. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.