Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania. Zgodnie z projektem, wysokość uiszczanej przez komorników sądowych opłaty za udostępnienie informacji od organów podatkowych wynosi:

• 60 zł - za udostępnienie informacji w formie pisemnej;

• 50 zł - za udostępnienie informacji w formie innej niż pisemna - pod warunkiem że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w formie innej niż pisemna.

Organ podatkowy udostępniający informację będzie kierował do komornika sądowego wezwanie do uiszczenia opłaty niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym informacja została udostępniona, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwania.

Jeśli w okresie miesiąca kalendarzowego jednemu komornikowi sądowemu zostanie udostępniona więcej niż jedna informacja, w wezwaniu do uiszczenia opłaty będzie wskazywana także suma opłat za wszystkie udostępnione temu komornikowi informacje w tym okresie.

Za datę udostępnienia informacji będzie się przyjmować datę wysyłki informacji w formie pisemnej lub datę z innego dokumentu (adnotacji) potwierdzającego fakt udostępnienia informacji w formie innej niż pisemna.

Komornik sądowy będzie uiszczał opłatę na rachunek bankowy organu podatkowego wskazany w wezwaniu do uiszczenia opłaty, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2009 r.

JAKIE INFORMACJE UZYSKA KOMORNIK

Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych:

• komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym

• organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym