Rozliczający się z ubiegłorocznych dochodów mogą się przekonać, jak skomplikowany jest sposób skonstruowania niektórych przepisów o PIT. Dotyczy to m.in. podatników, którzy osiągnęli wynagrodzenia z umów o pracę. Osoby te mają prawo uwzględnić pracownicze koszty uzyskania przychodów. Jednak kosztów tych nie określono w zasadniczym tekście ustawy o PIT. Można je znaleźć w art. 8 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217 poz. 1588). Z przepisów tych wynika, że do obliczenia dochodu uzyskanego w 2007 roku z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej koszty uzyskania przychodów między innymi:

• wynoszą 108 zł 50 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1302 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

• nie mogą przekroczyć łącznie 1953 zł 23 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

• wynoszą 135 zł 63 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1627 zł 56 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Niekiedy jednak zdarza się, że wymienione koszty kwotowe uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Wtedy w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Przewiduje to przepis, który już znajduje się w zasadniczym tekście ustawy o PIT. Chodzi konkretnie o art. 22 ust. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Trzeba jednak pamiętać, że tej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Natomiast skali podatkowej dotyczącej 2007 roku znów musimy poszukać we wspomnianej już wcześniej nowelizacji ustawy o PIT. Znajduje się ona bowiem w art. 10 tej nowelizacji.

Osoby, którym wypłacano wynagrodzenia z umów o pracę, wypełniając roczne zeznanie podatkowe mają prawo uwzględnić tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów.