Straty z kapitałów pieniężnych rozlicza się w zeznaniu PIT-38, które składa się do końca kwietnia roku następująco po roku podatkowym. W sytuacji, w której inwestor na przykład w latach 2005 i 2006 wykazał straty, a w 2007 roku sprzedał papiery z zyskiem, to dochód za 2007 rok może pomniejszyć o straty z lat wcześniejszych. Odliczenia straty dokonuje się przez pięć lat, z tym że w jednym roku można odliczyć nie więcej niż 50 proc. straty.

Anna Litwin, doradca podatkowy w BDO Numerica, zaznacza, że dochód osiągnięty za rok 2007 może zostać zmniejszony o 50 proc. kwoty straty każdego z tych lat, czyli kwoty te podlegają sumowaniu.

Straty można rozliczać bezpośrednio w poz. 28 części D formularza zeznania rocznego PIT-38. Uwzględniona kwota nie może jednocześnie przekraczać kwoty dochodu wykazanego w poz. 26.

Dla podatników problematyczna może być również kompensacja strat. Rodzaje źródeł przychodu, które mogą podlegać równoważeniu, wymienione są w art. 9 ust. 6 ustawy o PIT.

Marcin Rogalski, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy stwierdza, że w świetle tych uregulowań podatnicy mogą dla celów obliczenia dochodu z tytułu inwestycji kapitałowych uwzględniać straty poniesione w latach ubiegłych z tego samego źródła.

Podobnie osiąganie zysków z jednego rodzaju inwestycji (np. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych) a ponoszenie strat z tytułu innych (np. ze sprzedaży udziałów i akcji w spółkach kapitałowych) nie wyklucza możliwości podatkowego rozliczenia strat z jednego z tych źródeł, bowiem oba typy inwestycji mieszczą się w kategorii kapitałów pieniężnych.

Anna Litwin zaznacza, że wyjątkiem jest przepis art. 30a ust. 5 ustawy o PIT, który zakazuje pomniejszania dochodu z udziału w funduszach kapitałowych o stratę z takich funduszy lub inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

- Dochód osiągnięty z inwestowania w akcje można pomniejszyć o straty, które zostały poniesione na pochodnych instrumentach finansowych. Natomiast dochodu z udziału na przykład w funduszu inwestycyjnym nie można pomniejszyć o straty z żadnych źródeł przychodu - tłumaczy ekspert.

PRZYKŁAD: JAK ROZLICZYĆ STRATĘ W PIT-38

Straty: w 2005 r. - 3000 zł; w 2006 r. - 8000 zł; dochód w 2007 r. - 12 000 zł

Straty z lat ubiegłych (poz. 28) - 5500 zł = 50 proc. x 3000 zł + 50 proc. x 8000 zł

Podstawa obliczenia podatku (poz. 29) - 6500 zł = 12 000 zł - 5500 zł

Podatek do zapłaty (poz. 31) - 1235 zł = 6500 zł x 19 proc.