Inwestor giełdowy w zeszłym roku sprzedał akcje ze stratą. Kwotę straty wykazał w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2007 r. W tym roku wykorzystał dużą zmienność panującą na rynku kapitałowym i osiągnął dochód z inwestycji w instrumenty pochodne.

- Czy zyski z inwestycji w kontrakty terminowe na WIG20 osiągnięte w tym roku będę mógł pomniejszyć o kwotę straty z akcji w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania - pyta pan Leszek, inwestor z Krakowa.

Tak. Strata z poprzedniego roku wykazana w zeznaniu może pomniejszyć dochód z inwestycji giełdowych osiągniętych w kolejnych latach.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), rozliczenie strat z zyskami w jednym zeznaniu PIT-38 następuje według określonych zasad. Przyjęta w PIT konstrukcja prawna pozwala obniżyć dochód z inwestycji giełdowych o wysokość straty z tych źródeł przychodów w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

W sytuacji opisanej przez podatnika oznacza to, że dochody wykazane w zeznaniu PIT-38 z tytułu inwestycji w kontrakty terminowe (poz. 27) dla celów obliczenia podstawy podatku (poz. 30) będą mogły zostać pomniejszone o 50 proc. kwoty straty (poz. 29) wykazanej w zeszłorocznym zeznaniu. Warunkiem jest jednak to, że 50-proc. kwota straty z akcji wykazana w bieżącym zeznaniu nie może przekroczyć kwoty dochodu wykazanej w pozycji 27.

W efekcie oznacza to, że inwestor obliczy należny podatek zgodnie z formułą:

(dochód z kontraktów terminowych - 50 proc. kwoty straty z akcji z 2007 r.) x 19 proc.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 9 ust. 3, art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).