Obliczając podstawę wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikowi w okresie czasowej niezdolności do pracy, należy uwzględniać wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika. Zasada ta obowiązuje jednak dopiero od wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt 1SK 16/06), który wszedł w życie 7 lipca 2008 r.

Niekorzystna praktyka

Wcześniej praktyka ustalania kwoty wynagrodzenia chorobowego, wypłacanego na podstawie art. 93 kodeksu pracy przez pracodawcę, oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego - chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich oraz świadczeń rehabilitacyjnych, wypłacanych przez ZUS, była niekorzystna dla pracownika. Pracownik mógł opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne od całości swojego wynagrodzenia, tj. od pensji oraz od dodatkowych świadczeń, np. premii, natomiast w okresie zwolnienia od pracy mógł otrzymywać wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy naliczony tylko od podstawowej pensji.

Odsetki za zwłokę

Pracownicy, którzy otrzymywali zaniżone świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy, mogą składać wnioski do płatnika (pracodawcy lub ZUS) o wyrównanie przysługującej im kwoty świadczenia. Jest ono powiększane o ustawowe odsetki za nieterminową wypłatę świadczenia, naliczane od dnia następnego po dniu, kiedy przypadł termin wypłaty takiego wynagrodzenia lub zasiłku. Wypłata zaległych świadczeń nie jest obojętna podatkowo.

Monika Ławnicka, konsultant w Accreo Taxand, przypomina, że wypłacona kwota wynagrodzenia chorobowego stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o PIT.

Opodatkowana jest też kwota wypłaconego zasiłku. Ekspert podkreśla, że podatkowe traktowanie odsetek od takich świadczeń zależy od tego, czy zostały one naliczone od zaległego wynagrodzenia chorobowego, czy też od kwoty zasiłku.

- Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń (również tych wypłacanych za czas choroby) są bowiem zwolnione z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT. Nie ma takiego zwolnienia dla odsetek od zasiłku - wyjaśnia Monika Ławnicka.

Wyższy przychód

Skutkiem ponownego przeliczania kwoty świadczeń za czas niezdolności do pracy może być uzyskanie znacznie wyższego przychodu. Dla pracowników, dla których dotychczas nieuwzględniane w podstawie obliczania świadczeń premie stanowiły znaczną część wynagrodzenia, wyrównanie świadczeń może przyczynić się do przekroczenia progu podatkowego.

Pracownicy mogą występować z wnioskiem do płatników o korektę świadczeń za okres trzech lat wstecz, licząc od daty złożenia wniosku. Płatnik ma 30 dni na jego rozpatrzenie.