Samochody osobowe mogą być wykorzystywane do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dlatego zasadne jest stosowanie ograniczeń w odliczeniu VAT przy ich nabyciu.
W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku, maksymalnie 6 tys. zł. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 5556) wypowiedziało się w sprawie możliwości pełnego odliczenia VAT naliczonego od każdego nabytego do celów działalności gospodarczej samochodu osobowego i innych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Zdaniem MF postulat ten nie może być zrealizowany.
Resort podkreślił, że wprawdzie podatnik zgodnie z zasadą neutralności VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w nabywanych towarach i usługach związanych z działalnością, to jednak istnieją towary i usługi, które ze względu na swój charakter mogą być wykorzystywane do innych celów. Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, w takich wypadkach zasada neutralności VAT może podlegać ograniczeniom. Konstrukcyjne przeznaczenie samochodów osobowych i im podobnych powoduje, że mogą być wykorzystywane zarówno w działalności gospodarczej, jak i na użytek własny, a zatem niezwiązany z prowadzoną firmą.
Ministerstwo Finansów wskazało, że niebezpieczeństwo dopuszczenia nieprawidłowego odliczenia podatku naliczonego zostało również dostrzeżone w prawie wspólnotowym, które zezwala na ograniczenia w prawie do odliczenia wydatków, które nie są ściśle związane z działalnością gospodarczą.
W ocenie MF wprowadzenie pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodów osobowych i innych pojazdów oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu spowodowałoby olbrzymie skutki budżetowe. Z szacunków resortu wynika, że wysokość ujemnych skutków budżetowych wyniosłaby łącznie ok. 4 mld zł w skali roku, w warunkach 2008 roku. Wyliczenia te nie zawierają dodatnich skutków budżetowych z tytułu podatku dochodowego, jakie wywołałoby wprowadzenie pełnego odliczenia VAT naliczonego.
Zdaniem MF z uwagi na ogromne koszty budżetowe oraz doświadczenia innych państw członkowskich Unii Europejskiej brak jest przesłanek uzasadniających wprowadzenie uprawnienia w zakresie możliwości pełnego odliczenia VAT naliczonego samochodów osobowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędów.