Podatnicy nie odróżniają ulgi mieszkaniowej od meldunkowej. Do redakcji GP napływają pytania, jaki okres zamieszkania w nieruchomości jest potrzebny do skorzystania ze zwolnienia z podatku - 12 miesięcy czy pięć lat.

Zarówno 12 miesięcy, jak i pięć lat. Wszystko dlatego, że mowa jest o dwóch zwolnieniach, przewidzianych dla dwóch różnych podatków.

Ulga mieszkaniowa to zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, które może mieć zastosowanie przy nieodpłatnym nabyciu nieruchomości. Chodzi tu przede wszystkim o nabycie w drodze spadku lub darowizny.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatnik, który otrzyma nieruchomość w darowiźnie lub spadku, nie zapłaci podatku od otrzymanego majątku, jeśli m.in. będzie mieszkał będąc zameldowanym na pobyt stały w otrzymanym budynku lub lokalu przez co najmniej pięć lat. Z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać podatnicy z I grupy podatkowej, którzy otrzymają nieruchomość w spadku lub darowiźnie. Natomiast dla podatników z II i III grupy podatkowej jest ona przewidziana przy otrzymaniu nieruchomości głównie w formie dziedziczenia (nie przysługuje w przypadku darowizn). Warto też pamiętać, że otrzymanie majątku w spadku lub darowiźnie po 1 stycznia 2007 r. przez: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest zwolnione z podatku. To tzw. zwolnienie dla najbliższej rodziny.

Teraz przejdźmy do ulgi meldunkowej. Jest to zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), które ma zastosowanie przy sprzedaży nieruchomości (czyli sytuacji odwrotnej do tej przy uldze mieszkaniowej, gdzie nieruchomość nabywamy). Zgodnie z ustawą o PIT podatnik nie zapłaci 19-proc. podatku od dochodu przy sprzedaży nieruchomości, jeśli będzie w niej zameldowany na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy. Aby z tej ulgi skorzystać trzeba powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy, składając oświadczenie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym zbyto nieruchomość. Jeśli mieszkanie podatnik sprzedał w 2008 roku i ma prawo skorzystać z ulgi meldunkowej, oświadczenie o tym zwolnieniu złoży naczelnikowi urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2009 r.

Ulga meldunkowa ma zastosowanie do nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 r.