Członkowie organów nadzorczych muszą uzupełnić swoją wiedzę z rachunkowości. Wkrótce będą musieli ocenić sprawozdanie spółki w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 18 marca 2008 r. nakłada na nich (obok kierownika jednostki) obowiązek zapewnienia, że sprawozdanie spełnia wymagania tej ustawy.

Jak podkreśla Tomasz Starczyk, biegły rewident, dyrektor w dziale audytu Mazars, wprowadzenie odpowiedzialności organów nadzorczych będzie bodźcem do większego zaangażowania się ich członków w analizę transakcji gospodarczych, które mają w efekcie przełożenie na sporządzone przez zarząd sprawozdanie.

- Konieczna będzie systematyczna ocena sprawozdania spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami równolegle połączona ze współpracą z zarządem - twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje, że ma to na celu lepsze zrozumienie zrealizowanych przez spółkę zdarzeń gospodarczych. Według eksperta wskazane jest, aby członek rady nadzorczej lub organu rewizyjnego legitymował się odpowiednim doświadczeniem zawodowym i wykształceniem, pomocnym przy pracach rewizyjnych.

Podczas prac członkowie organów rewizyjnych będą musieli sprawdzić kompletność i prawidłowość sprawozdania względem przepisów.

- Elementami tej pracy będzie m.in. weryfikacja sporządzonego sprawozdania ze stosowaną w spółce polityką rachunkowości - podkreśla Tomasz Starczyk.

Konieczna będzie również analiza kompletności sprawozdania pod względem wymogów informacyjnych zawartych w ustawie o rachunkowości. Biegły rewident z firmy Mazars wskazuje również, że nie jest to zamknięty zakres prac, a jedynie są to pewne ramy. Oznacza to zwiększenie czasu, który każdy z członków organu nadzorującego będzie musiał poświęcić w związku z pełnieniem funkcji w organach nadzoru, ponieważ w jego interesie będzie sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnego ze stanem faktycznym.

Z kolei według Anny Kuzy, biegłego rewidenta z firmy Auxilium, członkowie rad nadzorczych odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacyjne (obok kierownika jednostki) muszą dokonywać przeglądu i oceny zgodnie z prawem bilansowym zakwalifikowania wydatku do aktywu.

- Do najbardziej istotnych należy kontrola aktywów i prawdopodobieństwa osiągnięcia w przyszłości korzyści ekonomicznych wynikających z posiadania tych aktywów - twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że wymagać to będzie od członków organów nadzorczych określenia istotnych wymagań identyfikujących zagrożenia dla aktywów w celu szacowania tego ryzyka. Anna Kuza podkreśla, że w tym wypadku kontrola aktywów oznacza kontrolę ekonomiczną. Przykładem może być tutaj umowa leasingu finansowego, gdzie ryzyka i korzyści ekonomiczne związane z kontrolowanym aktywem są po stronie korzystającego, a finansujący zachowuje prawo własności.