Warszawa doczekała się korzystnej decyzji resortu finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodów z obligacji komunalnych wyemitowanych w 2009 roku za granicą na terytorium Unii Europejskiej. Opublikowane rozporządzenie ministra finansów ustanawia ulgę podatkową dla inwestorów nierezydentów, m.in. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, niemających miejsca zamieszkania oraz siedziby ani zarządu na terytorium Polski.

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXI/710/ 2007 z 20 grudnia 2007 r. oraz zmieniającą ją uchwałą nr XXXVII/1115/2008 z 10 lipca 2008 r., Warszawa wyemituje obligacje dziesięcioletnie o stałej stopie procentowej na kwotę nie wyższą niż stanowiąca równowartość 1,11 mld zł (nominał obligacji w wysokości 100 jednostek waluty obcej lub ich wielokrotności).

Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań. Ulga podatkowa dla nierezydentów będzie dotyczyć dochodów uzyskanych z tytułu odsetek oraz z odpłatnego zbycia tych obligacji do końca 2019 roku.

Rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 218, poz. 1395.