Podatnik, którego urząd kontroli skarbowej zobowiązał w decyzji do zapłaty akcyzy, może złożyć odwołanie do dyrektora izby celnej.
Do jednych z ważniejszych zadań Służby Celnej należy pobieranie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów. Celnicy zajmują się również badaniem, czy osoby wywiązują się z obowiązków, które nakłada na nich ustawa o podatku akcyzowym. W tym celu mogą prowadzić kontrole nie tylko na granicach, ale i wewnątrz kraju, np. w siedzibie firmy.
Niezależnie od postępowań kontrolnych prowadzonych przez celników przedsiębiorca może zostać również skontrolowany przez urząd kontroli skarbowej. Pracownicy kontroli skarbowej mogą sprawdzać firmę nie tylko pod kątem jej rozliczeń CIT czy PIT, ale również VAT i akcyzy. Takie kompetencje nadaje im art. 2 ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 z późn. zm.). Na podstawie tego przepisu pracownicy urzędu kontroli skarbowej są uprawnieni do sprawdzania rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa.
– Podatek akcyzowy bez wątpienia jest takim dochodem – tłumaczy Ryszard Sowa, adwokat z kancelarii Olszewski, Tokarski i Wspólnicy.
W dodatku urzędnicy kontroli skarbowej mają również za zadanie zapobiegać i wykrywać oraz ścigać naruszenia przepisów celnych. Oznacza to, że mogą oni sprawować nadzór transgraniczny osób, miejsc, środków transportu oraz dostawy towarów.
Możliwa jest więc sytuacja, że przedsiębiorca, u którego urząd kontroli skarbowej przeprowadzi postępowanie kontrolne, otrzyma od dyrektora tego urzędu dwie decyzje pokontrolne. Jedną zobowiązującą do zapłaty VAT i drugą nakładającą na niego obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego. W takim przypadku dyrektor urzędu kontroli skarbowej będzie występował jako organ I instancji. Jeżeli podatnik nie zgodzi się z decyzjami, będzie mógł złożyć odwołanie do organu II instancji.
– Odwołanie od decyzji dotyczącej VAT powinno być złożone do dyrektora izby skarbowej. Natomiast odwołanie od decyzji dotyczącej akcyzy należy złożyć do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na siedzibę przedsiębiorcy – tłumaczy Ryszard Sowa.
Dyrektor izby celnej po otrzymaniu akt sprawy będzie zobowiązany do ponownego merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.
Decyzja podatkowa powinna zawierać pouczenie o trybie odwoławczym
Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia o informację dotyczącą prawa wniesienia odwołania. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania nie może szkodzić podatnikowi