Spółka, która uzyskiwała na fakturach oświadczenia o przeznaczeniu oleju na cele opałowe, miała prawo do niższej stawki akcyzy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Osoby prawne, które w 2006 r. kupowały towar od skarżącej spółki, potwierdzały na fakturach: „olej opałowy tylko do celów grzewczych”. Naczelnik urzędu celnego określił jednak firmie zobowiązanie podatkowe za grudzień 2006 r., ponieważ uznał, że nie uzyskała w odpowiedni sposób oświadczenia nabywcy o przeznaczeniu oleju na cele opałowe. W stanie prawnym, którego dotyczył spór, za 1000 litrów oleju na cele opałowe trzeba było zapłacić 233 zł akcyzy, a od tego samego oleju wykorzystywanego niezgodnie z przeznaczeniem – 2000 zł akcyzy. Wystarczyło nie uzyskać oświadczenia, aby zastosowana była wyższa stawka.
Sąd orzekł, że w przypadku sprzedaży oleju opałowego m.in. osobom prawnym przepisy pozwalały na składanie oświadczeń na fakturach. Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. nr 87, poz. 825) podatnik sprzedający olej opałowy osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą miał obowiązek uzyskania od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu wyrobu. Mogło być ono złożone na wystawianej fakturze VAT. Jeżeli było składane odrębnie, powinno zawierać dane nabywcy, datę złożenia oświadczenia, musiało też być dołączone do kopii faktury VAT.
W omawianej sprawie – wyjaśnił sąd – nie ma wątpliwości, że skarżący sprzedał olej osobie prawnej. W rezultacie oświadczenie na fakturze spełniało wymogi prawne, a organy celne nie miały podstaw do podwyższania spółce zobowiązania podatkowego. Co więcej, oświadczenie zawarte na fakturze miało charakter uproszczony, a ówczesne przepisy nie wymagały, aby nabywca je podpisał.
Wyrok jest nieprawomocny.
Jakie warunki trzeba spełnić obecnie
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami stawka akcyzy od 1000 litrów oleju na cele opałowe nie zmieniła się i wynosi 233 zł. Jeśli olej nie spełnia określonych w ustawie akcyzowej parametrów, stawki wynoszą 1822 zł za 1000 litrów lub 2047 zł za 1000 kilogramów. Z kolei z art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) wynika, że podatnik, który sprzedaje olej opałowy m.in. osobom prawnym, musi uzyskać od nabywcy oświadczenie, że kupuje on wyroby na cele opałowe lub na sprzedaż z przeznaczeniem do tych celów. Również obecnie oświadczenie może być złożone na fakturze, ale m.in. pod warunkiem że będzie czytelnie podpisane. Trzeba też wskazać rodzaj, typ i liczbę posiadanych urządzeń grzewczych oraz adresy, gdzie znajdują się te urządzenia. Alternatywnie można uzyskać oświadczenie na odrębnym od faktury dokumencie.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Kielcach z 19 grudnia 2012 r., sygn.akt I SA/Ke 646/12.